ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง


 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งบงานบริหารหน่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ กผค.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ ๔ ก.ค. ๖๕


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิธีเปิด-ปิด
  ค่าจัดทำป้ายไวนิลและค่าตกแต่งสถานที่ในการจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของ ทบ.
  ให้ กผค.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๖๕


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
  ให้ กรส.สก.ทบ./รสก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๖๕


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผืนธงชาติไทย. ผืนธงชาติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และผ้าระบาย
  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ กสค.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๖๕


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานในการจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของ ทบ.
  ให้ กผค.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๖๕


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษา รายการตรวจเยี่ยม รร.ทบอ.
  ประจำปี ๒๕๖๕ ให้ กสค.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๕


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา รายการตรวจเยี่ยม รร.ทบอ.
  ประจำปี ๒๕๖๕ ให้ กสค.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๕


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (งวดที่ ๒)
  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ แผนกการเงิน สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๕


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (งวดที่ ๒)
  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ กธก.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ ๒ มิ.ย. ๖๕


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว
  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (งวดที่ ๒) ให้ งบประมาณ สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ ๒ มิ.ย. ๖๕


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (งวดที่ ๒)
  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ กสค.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๕


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (งวดที่ ๒)
  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ กกฬ.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ ๓ พ.ค. ๖๕


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกและเครื่องช่วยฝึกพิเศษ หลักสูตรนายทหารการกีฬา
  รุ่นที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ให้ กกฬ.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ ๒๙ เม.ย. ๖๕


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายและขาตั้งแขวนป้าย ในการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  ผบ.หน่วยระดับกรม และ ผบ.หน่วยระดับกองพัน ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ให้ กกฬ.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ ๒๑ เม.ย. ๖๕


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกและเครื่องช่วยฝึกพิเศษ หลักสูตรนายทหารประทวนการกีฬา
  รุ่นที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๖๕ ให้ กกฬ.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ ๑๒ เม.ย. ๖๕


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิธีเปิด - ปิด ค่าจัดทำป้ายไวนิลและค่าตกแต่งสถานที่ในการจัดโครงการ
  จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของ ทบ. ให้ กผค.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ ๑๐ มี.ค. ๖๕


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สมุดคู่มือครอบครัวทหารที่ไปปฏิบัติการรบ
  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ กสค.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๕


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือสวัสดิการข้าราชการกองทัพบก
  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ กผค.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๕


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือสวัสดิการและสิทธิกำลังพลกองทัพบก
  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ กผค.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๕


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมป้องกันยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑
  การค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดในหน่วยทหาร ให้ กผค.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๕


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมป้องกันยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑
  การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การบริหารจัดการ และการตรวจสอบประเมินผล ให้ กผค.สก.ทบ.
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๕


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานในการจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว
  พระราชดำริของ ทบ. ให้ กผค.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๕


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิธีเปิด - ปิด ค่าจัดทำป้ายไวนิลและค่าตกแต่งสถานที่ในการจัดโครงการ
  จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของ ทบ. ให้ กผค.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๕


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า ให้ กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก โดยวิธีคัดเลือก


  ลงวันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๕


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


  ลงวันที่ ๗ มี.ค. ๖๕


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ รดส.ขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่ ๖ (ฮีโน่)
  หมายเลขทบ ๘๒๘๓ ใช้ในราชการ ให้ กธก.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 9 ก.พ. 65


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ สพอ.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 9 ก.พ. 65


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องออกกำลังกาย กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุง
  ยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้ กกฬ.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 31 ม.ค. 65


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดทำคู่มืออบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่สวัสดิการ ทบ.
  ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้ กผค.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 28 ม.ค. 65


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสานักงานสำหรับการฝึกอบรมหลักสูตเจ้าหน้าที่สวัสดิการ ทบ.
  ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้ กผค.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 28 ม.ค. 65


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสานักงานการตรวจเยี่ยมงานด้านสวัสดิการของหน่วยในส่วนภูมิภาค
  ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้ กผค.สก.ทบ.


  ลงวันที่ 28 ม.ค. 65


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสานักงานการบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับ
  นักเรียนทหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้ กผค.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 28 ม.ค. 65


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


  ลงวันที่ 25 ม.ค. 65


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • ประกาศเชิญชวน ผู้เสนอข้อมูลรูปแบบและแนวทางการบริหารอาคารหอประชุมกองทัพบก


  ลงวันที่ 21 ม.ค. 65


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว (งวดที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๕
  ให้ กผค.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 19 ม.ค. 65


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสานักงานเพื่อเตรียมการของ คกฬ.ทบ.
  ประจาปี ๒๕๖๕ ให้ กกฬ.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 28 ธ.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสานักงาน (งวดที่ ๑)
  ประจาปี ๒๕๖๕ ให้ แผนกการเงิน สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 28 ธ.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสานักงาน (งวดที่ ๑)
  ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ กธก.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 27 ธ.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสานักงาน (งวดที่ ๑)
  ประจาปี ๒๕๖๕ ให้ งบประมาณ สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 20 ธ.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสานักงาน (งวดที่ ๑)
  ประจาปี ๒๕๖๕ ให้ กกฬ.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 20 ธ.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสานักงานสาหรับตรวจเยี่ยมโครงการบ้านธนารักษ์ สาหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ.
  ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ กผค.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 20 ธ.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสานักงานสาหรับโครงการประกันชีวิตทหาร
  ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ กผค.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 20 ธ.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสานักงานสาหรับใช้ในการประชุม คพก.ทบ.
  ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ กผค.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 20 ธ.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสานักงาน (งวดที่ ๑)
  ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ กสค.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 20 ธ.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อผืนธงสัญลักษณ์ ติดตั้งใช้งานประจา บก.สก.ทบ.
  ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ กสค.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 20 ธ.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อผืนธงชาติ ติดตั้งใช้งานประจา บก.สก.ทบ.
  ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ กสค.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 20 ธ.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ที่ติดตั้งใช้งานประจำอาคารหมายเลข ๒๒/๒๕
  ให้ กกฬ.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 27 ส.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งวดที่ ๒ ครั้งที่ ๒ (ก.ค.-ก.ย.๖๔))
  ประจำปี ๒๕๖๔ ให้ กธก.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 24 ส.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งวดที่ ๒ ครั้งที่ ๒ (ก.ค.-ก.ย.๖๔))
  ประจำปี ๒๕๖๔ ให้ กง.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 24 ส.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งวดที่ ๒ ครั้งที่ ๒ (ก.ค.-ก.ย.๖๔))
  ประจำปี ๒๕๖๔ ให้ งบประมาณ สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 18 ส.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งวดที่ ๒ ครั้งที่ ๒ (ก.ค.-ก.ย.๖๔))
  ประจำปี ๒๕๖๔ ให้ กผค.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 16 ส.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งวดที่ ๒ ครั้งที่ ๒ (ก.ค.-ก.ย.๖๔))
  ประจำปี ๒๕๖๔ ให้ กกฬ.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 16 ส.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมยานพาหนะ รดส.ขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่ ๖ ฮีโน่
  หมายเลข ทบ ๘๒๘๓ ใช้ในราชการ ให้ กธก.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 11 ส.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมยานพาหนะ รดส.ขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่ ๖ ฮีโน่
  หมายเลข ทบ ๘๒๘๓ ใช้ในราชการ ให้ กธก.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 11 ส.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุกิจกรรมป้องกันยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒
  การค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดในหน่วยทหาร ให้ กผค.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 30 ก.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุกิจกรรมป้องกันยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒
  การประชุมคณะกรรมการ การบริหารจัดการ และตรวจสอบประเมินผล ให้ กผค.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 30 ก.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสวัสดิการ รายการเครื่องดนตรี สนับสนุนโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)


  ลงวันที่ 29 ก.ย.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสวัสดิการ รายการเครื่องดนตรี สนับสนุนโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก จำนวน 33 รายการ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  ลงวันที่ 27 ส.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา การซื้อ สป. สาย สก. รายการเครื่องดนตรี สนับสนุนโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก


  ลงวันที่ 19 ส.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ สายสวัสดิการ รายการลู่วิ่งไฟฟ้า(Treadmill) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)


  ลงวันที่ 13 ส.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ สายสวัสดิการ รายการลู่วิ่งไฟฟ้า(Treadmill)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)


  ลงวันที่ 23 ก.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


  ลงวันที่ 20 ก.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ สำหรับการทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบ กองทัพบก (ACRPT) โดยวิธีคัดเลือก


  ลงวันที่ 30 มิ.ย.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสานักงาน (งวดที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (เม.ย. - มิ.ย.๖๔))
  ประจำปี ๒๕๖๔ ให้ กผค.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 25 มิ.ย.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสานักงาน (งวดที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (เม.ย. - มิ.ย.๖๔))
  ประจำปี ๒๕๖๔ ให้ กง.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 25 มิ.ย.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสานักงาน (งวดที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (เม.ย. - มิ.ย.๖๔))
  ประจำปี ๒๕๖๔ ให้ กธก.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 25 มิ.ย.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสานักงาน (งวดที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (เม.ย. - มิ.ย.๖๔))
  ประจำปี ๒๕๖๔ ให้ งบประมาณ สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 25 มิ.ย.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสานักงาน (งวดที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (เม.ย. - มิ.ย.๖๔))
  ประจำปี ๒๕๖๔ ให้ กกฬ.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 24 มิ.ย.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะใช้ในราชการ ให้ กธก.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 23 มิ.ย.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


  ลงวันที่ 22 มิ.ย.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

  >> ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้าย <<

 • จัดซื้อ สป.สำหรับการทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบ ทบ. (ACRPT)


  ลงวันที่ 15 มิ.ย.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องช่วยฝึกและเครื่องช่วยฝึกพิเศษ หลักสูตรนายทหาร การกีฬา รุ่นที่ ๔๐ ประจาปี ๒๕๖๔ ให้ กกฬ.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 11 มิ.ย.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสานักงานสาหรับการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นนส. ประจาปี ๒๕๖๔ ให้ กกฬ.สก.ทบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 28 พ.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานขายซากพัสดุพร้อมรื้อถอนอาคาร กรมสวัสดิการทหารบก จำนวน ๑๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   21 08 2563

   >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<