ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง


 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


  ลงวันที่ 25 ม.ค. 65


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • ประกาศเชิญชวน ผู้เสนอข้อมูลรูปแบบและแนวทางการบริหารอาคารหอประชุมกองทัพบก


  ลงวันที่ 21 ม.ค. 65


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสานักงานเพื่อเตรียมการของ คกฬ.ทบ.
  ประจาปี ๒๕๖๕ ให้ กกฬ.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 28 ธ.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสานักงาน (งวดที่ ๑)
  ประจาปี ๒๕๖๕ ให้ แผนกการเงิน สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 28 ธ.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสานักงาน (งวดที่ ๑)
  ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ กธก.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 27 ธ.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสานักงาน (งวดที่ ๑)
  ประจาปี ๒๕๖๕ ให้ งบประมาณ สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 20 ธ.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสานักงาน (งวดที่ ๑)
  ประจาปี ๒๕๖๕ ให้ กกฬ.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 20 ธ.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสานักงานสาหรับตรวจเยี่ยมโครงการบ้านธนารักษ์ สาหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ.
  ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ กผค.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 20 ธ.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสานักงานสาหรับโครงการประกันชีวิตทหาร
  ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ กผค.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 20 ธ.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสานักงานสาหรับใช้ในการประชุม คพก.ทบ.
  ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ กผค.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 20 ธ.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสานักงาน (งวดที่ ๑)
  ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ กสค.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 20 ธ.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อผืนธงสัญลักษณ์ ติดตั้งใช้งานประจา บก.สก.ทบ.
  ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ กสค.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 20 ธ.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อผืนธงชาติ ติดตั้งใช้งานประจา บก.สก.ทบ.
  ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ กสค.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 20 ธ.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ที่ติดตั้งใช้งานประจำอาคารหมายเลข ๒๒/๒๕
  ให้ กกฬ.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 27 ส.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งวดที่ ๒ ครั้งที่ ๒ (ก.ค.-ก.ย.๖๔))
  ประจำปี ๒๕๖๔ ให้ กธก.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 24 ส.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งวดที่ ๒ ครั้งที่ ๒ (ก.ค.-ก.ย.๖๔))
  ประจำปี ๒๕๖๔ ให้ กง.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 24 ส.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งวดที่ ๒ ครั้งที่ ๒ (ก.ค.-ก.ย.๖๔))
  ประจำปี ๒๕๖๔ ให้ งบประมาณ สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 18 ส.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งวดที่ ๒ ครั้งที่ ๒ (ก.ค.-ก.ย.๖๔))
  ประจำปี ๒๕๖๔ ให้ กผค.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 16 ส.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งวดที่ ๒ ครั้งที่ ๒ (ก.ค.-ก.ย.๖๔))
  ประจำปี ๒๕๖๔ ให้ กกฬ.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 16 ส.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมยานพาหนะ รดส.ขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่ ๖ ฮีโน่
  หมายเลข ทบ ๘๒๘๓ ใช้ในราชการ ให้ กธก.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 11 ส.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมยานพาหนะ รดส.ขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่ ๖ ฮีโน่
  หมายเลข ทบ ๘๒๘๓ ใช้ในราชการ ให้ กธก.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 11 ส.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุกิจกรรมป้องกันยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒
  การค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดในหน่วยทหาร ให้ กผค.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 30 ก.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุกิจกรรมป้องกันยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒
  การประชุมคณะกรรมการ การบริหารจัดการ และตรวจสอบประเมินผล ให้ กผค.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 30 ก.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสวัสดิการ รายการเครื่องดนตรี สนับสนุนโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)


  ลงวันที่ 29 ก.ย.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสวัสดิการ รายการเครื่องดนตรี สนับสนุนโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก จำนวน 33 รายการ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  ลงวันที่ 27 ส.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา การซื้อ สป. สาย สก. รายการเครื่องดนตรี สนับสนุนโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก


  ลงวันที่ 19 ส.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ สายสวัสดิการ รายการลู่วิ่งไฟฟ้า(Treadmill) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)


  ลงวันที่ 13 ส.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ สายสวัสดิการ รายการลู่วิ่งไฟฟ้า(Treadmill)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)


  ลงวันที่ 23 ก.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


  ลงวันที่ 20 ก.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ สำหรับการทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบ กองทัพบก (ACRPT) โดยวิธีคัดเลือก


  ลงวันที่ 30 มิ.ย.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสานักงาน (งวดที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (เม.ย. - มิ.ย.๖๔))
  ประจำปี ๒๕๖๔ ให้ กผค.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 25 มิ.ย.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสานักงาน (งวดที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (เม.ย. - มิ.ย.๖๔))
  ประจำปี ๒๕๖๔ ให้ กง.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 25 มิ.ย.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสานักงาน (งวดที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (เม.ย. - มิ.ย.๖๔))
  ประจำปี ๒๕๖๔ ให้ กธก.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 25 มิ.ย.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสานักงาน (งวดที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (เม.ย. - มิ.ย.๖๔))
  ประจำปี ๒๕๖๔ ให้ งบประมาณ สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 25 มิ.ย.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสานักงาน (งวดที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (เม.ย. - มิ.ย.๖๔))
  ประจำปี ๒๕๖๔ ให้ กกฬ.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 24 มิ.ย.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะใช้ในราชการ ให้ กธก.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 23 มิ.ย.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


  ลงวันที่ 22 มิ.ย.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

  >> ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้าย <<

 • จัดซื้อ สป.สำหรับการทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบ ทบ. (ACRPT)


  ลงวันที่ 15 มิ.ย.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องช่วยฝึกและเครื่องช่วยฝึกพิเศษ หลักสูตรนายทหาร การกีฬา รุ่นที่ ๔๐ ประจาปี ๒๕๖๔ ให้ กกฬ.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 11 มิ.ย.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสานักงานสาหรับการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นนส. ประจาปี ๒๕๖๔ ให้ กกฬ.สก.ทบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  ลงวันที่ 28 พ.ค.64


  >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานขายซากพัสดุพร้อมรื้อถอนอาคาร กรมสวัสดิการทหารบก จำนวน ๑๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   21 08 2563

   >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<