รอง จก.สก.ทบ.(๑) ผู้แทน จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมพิจารณาแนวทางการติดตั้งจุดอัดประจุไฟฟ้าร่วมกับบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ฯ

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) ผู้แทน จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมพิจารณาแนวทางการติดตั้งจุดอัดประจุไฟฟ้าร่วมกับบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ฯ ณ ห้องวิศุกรรมนฤมาน สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) เมื่อ ๑๐ มิ.ย. ๖๕