รอง จก.สก.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมสายงานกำลังพลตามวงรอบ, ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้สิน และประชุมติดตามการแก้ไขปัญหากองทุนชุมชน

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมสายงานกำลังพลตามวงรอบ, ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้สิน และประชุมติดตามการแก้ไขปัญหากองทุนชุมชน ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๐ ก.ย. ๖๕