รอง จก.สก.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมเตรียมการงานด้านส่งกำลังบำรุงตามวงรอบ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมเตรียมการงานด้านส่งกำลังบำรุงตามวงรอบ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๘ ก.ย. ๖๕