ข่าวสารและกิจกรรม


พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผอ.กสม.สก.ทบ.

พ.อ. สุดเขตต์ ชื่นภิรมย์ ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชา ผอ.กสม.สก.ทบ. ให้กับ พ.อ. สมเกียรติ ถนอมคุ้ม ผอ.กสม.สก.ทบ. ท่านใหม่ ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ เมื่อ ๗ เม.ย. ๖๔

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผอ.กฌป.สก.ทบ.

พลตรี ธวัชชัย ศิริปรุ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชา ผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ให้กับ พ.อ. เชฏฐ กิจวัฒนา ผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ท่านใหม่ ณ ศาลาอัมพรพิสิฏฐ์ กฌป.สก.ทบ. เมื่อ 7 เม.ย. 64

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. นำคณะตรวจเยี่ยมกำลังพล กสค.สก.ทบ.

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. นำคณะตรวจเยี่ยมกำลังพล กสค.สก.ทบ. โดยมี พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ ผอ.กสค.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ เมื่อ ๗ เม.ย. ๖๔

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผอ.กสค.สก.ทบ.

พ.อ. สุภร สัมมา ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชา ผอ.กสค.สก.ทบ. ให้กับ พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ ผอ.กสค.สก.ทบ. ท่านใหม่ ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น ๔ กสค.สก.ทบ. เมื่อ ๗ เม.ย. ๖๔

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. พบปะ และให้โอวาท กำลังพล สก.ทบ.

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. พบปะ และให้โอวาท กำลังพล สก.ทบ. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒ เม.ย. ๖๔

พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ จก.สก.ทบ. ณ บก.สก.ทบ.

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชา สก.ทบ. ให้กับ พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. (ท่านใหม่) เนื่องในพิธีรับ - ส่ง หน้าที่ จก.สก.ทบ. ณ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒ เม.ย. ๖๔

ประวัติ พลตรี เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน

ประวัติ พลตรี เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก

ผอ.กรส.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลืองานศพ นางคำมวล จารุวรรณรัตน์

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 64 ผอ.กรส.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลืองานศพ นางคำมวล จารุวรรณรัตน์ มารดาของ จ.ส.อ. สวเรศ จารุวรรณรัตน์ ตำแหน่ง พลขับ กธก.สก.ทบ ชรก.กรส.สก.ทบ. ที่เสียชีวิต ณ จ.ลำปาง

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินค่าสินไหมทดแทน ให้กับทายาทของกำลังพลที่เสียชีวิต

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินค่าสินไหมทดแทน ให้กับทายาทของกำลังพลที่เสียชีวิต ณ ห้องโถง ชั้น ๑ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๙ มี.ค. ๖๔

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ./ผอ.สพอ.ทบ. พร้อมด้วยคณะเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ กพอ.ทบ. สาขา ทภ.3 ณ บก.บชร.3 และ กพอ.ทบ. สาขา ทภ.3

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ./ผอ.สพอ.ทบ. พร้อมด้วยคณะเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ กพอ.ทบ. สาขา ทภ.3 ณ บก.บชร.3 และ กพอ.ทบ. สาขา ทภ.3 โดยมี พ.อ.ไชยา พงษ์อริยะทรัพย์ รอง ผบ.บชร.3/รอง ผบ.หน่วยรับผิดชอบดำเนินการ กพอ.ทบ. สาขา ทภ.3 และ พ.อ. สมบัติ บุญกอแก้ว เสธ.บชร.3/ผจก.กพอ.ทบ. สาขา ทภ.3 ให้การต้อนรับ เมื่อ 23 มี.ค.64 ณ ทภ.3 จว.พ.ล.

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) เทอดดำริห์

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) เทอดดำริห์ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๕ มี.ค. ๖๔

อบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน มี.ค. ๖๔

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน มี.ค. ๖๔ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๔

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

พ.อ. ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการ ให้กับ พ.ต. จำเนียร พรรณรัตน์ กรณีกำลังพลเจ็บป่วยเข้ารับกรรรักษาพยาบาล

พ.อ. ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการ ของ สก.ทบ. จำนวน 5,000 บาท และของ กฌป.สก.ทบ. จำนวน 3,000 บาท ให้กับ พ.ต. จำเนียร พรรณรัตน์ กรณีกำลังพลเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาล เมือวันที่ 18 มี.ค.64

พ.อ. ชาล์ ศิริวรรณยา รอง ผอ.กอท.สก.ทบ., พ.ท. พลวัจน์ ทรัพย์ประเสริฐ ได้เป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อจำรัส นกวอน

พ.อ. ชาล์ ศิริวรรณยา รอง ผอ.กอท.สก.ทบ., พ.ท. พลวัจน์ ทรัพย์ประเสริฐ ได้เป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อจำรัส นกวอน บิดาของนางจารี เต๊ะอ้วน แผนกเงินฝาก ณ วัดแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เมื่อวันพุธที่ 17 มี.ค.64

พ.อ. ชาล์ ศิริวรรณยา รอง ผอ.กอท.สก.ทบ., พ.อ.ญ. น้ำอ้อย ฯ และ พ.ท. พลวัจน์ฯ ได้เป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ สุคนธ์ ขำสกุล

พ.อ. ชาล์ ศิริวรรณยา รอง ผอ.กอท.สก.ทบ., พ.อ.ญ. น้ำอ้อย ฯ และ พ.ท. พลวัจน์ฯ ได้เป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ สุคนธ์ ขำสกุล ณ วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน จว.กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 มี.ค.64 เวลา 1600

พ.อ. วสันต์ พึ่งสำเภา รอง จก.สก.ทบ. (1) เป็นประธานในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุนเข้ารับราชการ

พ.อ. วสันต์ พึ่งสำเภา รอง จก.สก.ทบ. (1) เป็นประธานในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็น นายทหารประทวน สก.ทบ. ประจำปี 2564 ณ อาคาร บก.สก.ทบ. เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 64

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานออกร้าน ทบ. ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๓

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานออกร้าน ทบ. ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๘ มี.ค. ๖๔

ผอ.กอท.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ณ ห้องพิธีการ

กอท.สก.ทบ.ขอแสดงความยินดีกับ จ.ส.อ.พยุง สุขแพทย์ เสมียน กอท.สก.ทบ. ที่ได้รับยศสูงขึ้น โดยมี ผอ.กอท.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ณ ห้องพิธีการ ชั้น ๓ เมื่อ ๑๖ มี.ค. ๖๔

พิธีเปิดการบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับนักเรียนทหาร ประจำปี ๒๕๖๔

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับนักเรียนทหาร ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๖ มี.ค. ๖๔

การประชุมพิจารณากรอบแนวทางการจัดทำกรมธรรม์ประกันชีวิต ทบ.

การประชุมพิจารณากรอบแนวทางการจัดทำกรมธรรม์ประกันชีวิต ทบ. ตามเจตนารมณ์ของ ผบ.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มี.ค. ๖๔ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทบ.(๑) บก.ทบ. โดยมี ปช.ทบ. เป็นประธานฯ และมี จก.สก.ทบ., รอง จก.สก.ทบ.(๒) และ ผอ.กผค.สก.ทบ. เข้าร่วม

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ./กรรมการและเลขานุการ คกฬ.ทบ. เป็นประธานในการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศกีฬาหมากรุกไทยชิงชนะเลิศกองทัพบก

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ./กรรมการและเลขานุการ คกฬ.ทบ. เป็นประธานในการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศกีฬาหมากรุกไทยชิงชนะเลิศกองทัพบก ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 12 - 13 มี.ค. 64 ณ ทภ.2 จว.นครราชสีมา

คณะ ผอ.กผค.สก.ทบ., ผอ.กรส.สก.ทบ., ผอ.กฌป.สก.ทบ., ผอ.กอท.สก.ทบ ตรวจเยี่ยม มทบ.๓๒ ลำปาง

วันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๔ จก.สก.ทบ. และคณะ ผอ.กผค.สก.ทบ., ผอ.กรส.สก.ทบ., ผอ.กฌป.สก.ทบ., ผอ.กอท.สก.ทบ ตรวจเยี่ยม มทบ.๓๒ ลำปาง

วันที่ 12 มี.ค.64 กฌป.สก.ทบ. จัดเจ้าหน้าที่บรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล พร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก ณ มทบ.310

วันที่ 12 มี.ค.64 กฌป.สก.ทบ. จัดเจ้าหน้าที่บรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล พร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก ณ มทบ.310 จว.ตาก โดยมี ร.อ. สัญญา ซื่อตรง เป็นหัวหน้าชุด

ผอ.กฌป.สก.ทบ. บรรยายงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ให้กับกำลังพล มทบ.32

วันที่ 11 มี.ค.64 พ.อ. ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. บรรยายงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ให้กับกำลังพล มทบ.32 จว.ลำปาง

บริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กห. ครบรอบ 134 ปี ณ บก.ทบ.

วันที่ 10 มี.ค. 64 เวลา 0930 สก.ทบ. ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กห. ครบรอบ 134 ปี ณ บก.ทบ. จำนวน 5 นาย

วันที่ 10 มี.ค.64 กฌป.สก.ทบ. จัดเจ้าหน้าที่บรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล พร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก ณ มทบ.33

วันที่ 10 มี.ค.64 กฌป.สก.ทบ. จัดเจ้าหน้าที่บรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล พร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก ณ มทบ.33 จว.เชียงใหม่ โดยมี ร.อ. สัญญา ซื่อตรง เป็นหัวหน้าชุด

วันที่ 9 มี.ค.64 กฌป.สก.ทบ. จัดเจ้าหน้าที่บรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล พร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก ณ มทบ.37

วันที่ 9 มี.ค.64 กฌป.สก.ทบ. จัดเจ้าหน้าที่บรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล พร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก ณ มทบ.37 จว.เชียงราย โดยมี ร.อ. สัญญา ซื่อตรง เป็นหัวหน้าชุด

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ กำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ กำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง ชั้น๑ เมื่อ ๙ มี.ค. ๖๔

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินสินไหมทดแทน ให้แก่กำลังพลที่ปลดพิการฯ

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินสินไหมทดแทน ให้แก่กำลังพลที่ปลดพิการฯ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๙ มี.ค. ๖๔

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินสงเคราะห์ให้กับกำลังพลที่มีบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และกำลังพลที่มีคู่สมรสที่ทุพพลภาพ

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินสงเคราะห์ให้กับกำลังพลที่มีบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และกำลังพลที่มีคู่สมรสที่ทุพพลภาพ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๙ มี.ค. ๖๔

พ.อ. วสันต์ พึ่งสำเภา รอง จก.สก.ทบ. (๑) เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์

พ.อ. วสันต์ พึ่งสำเภา รอง จก.สก.ทบ. (๑) เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณริมเส้นทางรถไฟ ณ บริเวณริมทางรถไฟ หน้า บก.สก.ทบ. เมื่อ ๙ มี.ค. ๖๔

วันที่ 8 มี.ค.64 กฌป.สก.ทบ. จัดเจ้าหน้าที่บรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล พร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก ณ มทบ.34

วันที่ 8 มี.ค.64 กฌป.สก.ทบ. จัดเจ้าหน้าที่บรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล พร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก ณ มทบ.34 จว.พะเยา โดยมี ร.อ. สัญญา ซื่อตรง เป็นหัวหน้าชุด

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานหนังสือประมวลพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท และพระราชกรณียกิจ

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานหนังสือประมวลพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท และพระราชกรณียกิจ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๘ มี.ค. ๖๔

พ.อ. วสันต์ พึ่งสำเภา รอง จก.สก.ทบ.(1) เป็นประธานการทดสอบสมรรถภาพร่างกายบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร

พ.อ. วสันต์ พึ่งสำเภา รอง จก.สก.ทบ.(1) เป็นประธานการทดสอบสมรรถภาพร่างกายบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ สนามกีฬากรมยุทธ์ ยศ.ทบ. เมื่อ 8 มี.ค. 64

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มี.ค. 64 เวลา 0930 ณ ห้องประชุม กพ.ทบ.(1) บก.ทบ. โดยมี พล.ท. อยุทธ์ ศรีวิเศษ รอง เสธ.ทบ.(1) เป็นประธานฯ และมี จก.สก.ทบ., รอง จก.สก.ทบ.(2), ผอ.กผค.สก.ทบ. และ ผอ.กอท.สก.ทบ. เข้าร่วม

พ.อ. ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ. กฌป.สก.ทบ. พร้อมคณะนายทหาร กฌป.สก.ทบ. ได้นำแจกันดอกไม้เข้าเยี่ยม พ.ต. จำเนียร พรรณรัตน์

วันที่ 4 มี.ค. 64 เวลา 1430 พ.อ. ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ. กฌป.สก.ทบ. พร้อมคณะนายทหาร กฌป.สก.ทบ. ได้นำแจกันดอกไม้เข้าเยี่ยม พ.ต. จำเนียร พรรณรัตน์ ข้าราชการ กฌป.สก.ทบ. ณ รพ.รามาธิบดี

พ.ท. หญิง บุศรินทร์ อุลปาทร หน.สวัสดิการ กธก.สก.ทบ. เป็นผู้แทน หก.ธก.สก.ทบ. ไปเยี่ยมกำลังพล ส.อ. จิรวัฒน์ บุญจันทร์ กรณีคลอดบุตรของคู่สมรส

พ.ท. หญิง บุศรินทร์ อุลปาทร หน.สวัสดิการ กธก.สก.ทบ. เป็นผู้แทน หก.ธก.สก.ทบ. ไปเยี่ยมกำลังพล ส.อ. จิรวัฒน์ บุญจันทร์ กรณีคลอดบุตรของคู่สมรส ที่โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า วันที่ 5 มี.ค. 64 และได้มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท และ เงินสวัสดิการข้าราชการ กธก.สก.ทบ. เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท

ขณะนี้เบอร์โทรภายใน ทบ. เสีย

ขณะนี้เบอร์โทรภายใน ทบ. เสีย อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม

ประกาศ ! ปิดปรับปรุงเว็บไซต์ กรมสวัสดิการทหารบกและกองการออมทรัพย์

ประกาศ ! ปิดปรับปรุงเว็บไซต์ กรมสวัสดิการทหารบกและกองการออมทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 4-7 มีนาคม และจะเปิดทำการในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 64

พล.ท. อยุทธ์ ศรีวิเศษ รอง เสธ.ทบ.(1)/ประธาน คอทบ. ได้กรุณาเป็นประธานการประชุม คอทบ. ครั้งที่ 1/2564

พล.ท. อยุทธ์ ศรีวิเศษ รอง เสธ.ทบ.(1)/ประธาน คอทบ. ได้กรุณาเป็นประธานการประชุม คอทบ. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 2 มี.ค. 64 เวลา 1330 ณ ห้องประชุม กพ.ทบ.(1) บก.ทบ. โดยมี จก.สก.ทบ./กรรมการและเลขานุการฯ , รอง จก.สก.ทบ.(2)/กรรมการและ ผช.เลขานุการฯ และ ผอ.กอท.สก.ทบ./กรรมการและ ผช.เลขานุการฯ เข้าร่วมประชุมด้วย

พล.ท. อยุทธ์ ศรีวิเศษ รอง เสธ ทบ. (๑) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. และคณะกรรมการดำเนินการ กิจการฌาปนสถาน ทบ. ครั้งที่ ๑/๖๔

พล.ท. อยุทธ์ ศรีวิเศษ รอง เสธ ทบ. (๑) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. และคณะกรรมการดำเนินการ กิจการฌาปนสถาน ทบ. ครั้งที่ ๑/๖๔ ณ ห้องประชุม กพ.ทบ.(๑) เมื่อ วันที่ ๒ มี.ค. ๖๔ เวลา ๐๙๓๐

การประชุม คบผ.ทบ. ครั้งที่ 1/2564

การประชุม คบผ.ทบ. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มี.ค. 64 เวลา 1000 ณ ห้องประชุม กพ.ทบ.(1) บก.ทบ. โดยมี รอง เสธ.ทบ.(1) เป็นประธานฯ

ร้านค้าสวัสดิการกลางกองทัพบก

มาเป็นเพื่อนกับเรา เพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมและโปรโมชั่นต่างๆ

พ.อ. วสันต์ พึ่งสำเภา รอง จก.สก.ทบ. (1) เป็นประธาน ในการประชุมเตรียมการ คณะกรรมการดำเนินการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. และคณะกรรมการดำเนินการ กิจการฌาปนสถาน ทบ.

พ.อ. วสันต์ พึ่งสำเภา รอง จก.สก.ทบ. (1) เป็นประธาน ในการประชุมเตรียมการ คณะกรรมการดำเนินการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. และคณะกรรมการดำเนินการ กิจการฌาปนสถาน ทบ. ณ ห้องประชุม กฌป.สก.ทบ. (ชั้น 3) เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 64 เวลา 0930

คุณ ณัฐวัฒน์ ปัญญาดิลก ผช.กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มบริหารจัดการและพัฒนาระบบ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และเจ้าหน้าที่ ได้มานำเสนอโครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานของกิจการ อทบ.

คุณ ณัฐวัฒน์ ปัญญาดิลก ผช.กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มบริหารจัดการและพัฒนาระบบ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และเจ้าหน้าที่ ได้มานำเสนอโครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานของกิจการ อทบ. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของ ทบ. โดยมี ผอ.กอท.สก.ทบ., รอง ผอ.กอท.สก.ทบ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟัง เมื่อ 25 ก.พ.64 เวลา 0930 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 บก.สก.ทบ.

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมคณะทำงานตรวจสอบที่พักอาศัยในอาคารบ้านพักของข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัด ทบ.

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมคณะทำงานตรวจสอบที่พักอาศัยในอาคารบ้านพักของข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัด ทบ. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี เมื่อ ๒๓ ก.พ. ๖๔

พ.ท. หญิง บุศรินทร์ อุลปาทร หน.สวัสดิการ กธก.สก.ทบ. เป็นผู้แทน หก.ธก.สก.ทบ. ไปเยี่ยมกำลังพล ร.อ.หญิง ใฝ่ดี ศรีทันดร

พ.ท. หญิง บุศรินทร์ อุลปาทร หน.สวัสดิการ กธก.สก.ทบ. เป็นผู้แทน หก.ธก.สก.ทบ. ไปเยี่ยมกำลังพล ร.อ.หญิง ใฝ่ดี ศรีทันดร เนื่องจากสารเคมีในสมองผิดปกติ และโรคซึมเศร้า นอนพักรักษาตัวที่ โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 64 ถึง ปัจจุบัน และได้มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วยนอนพักรักษาตัวทีโรงพยาบาลครบ 7 วัน เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 64

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอาคารรับรอง ทบ. เกียกกาย

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอาคารรับรอง ทบ. เกียกกาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๒ ก.พ. ๖๔

ผอ.กรส.สก.ทบ. เป็นผู้แทนในนาม สก.ทบ. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นางสุวรรณ ฉิมพลี มารดาของ จ.ส.อ.ประเสริฐ ฉิมพลี

ผอ.กรส.สก.ทบ. เป็นผู้แทนในนาม สก.ทบ. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นางสุวรรณ ฉิมพลี มารดาของ จ.ส.อ.ประเสริฐ ฉิมพลี ณ วัดหนองบัว อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ก.พ. 64 เวลา 1900

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมงานด้านสวัสดิการของหน่วยในระดับภูมิภาค

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ ตรวจเยี่ยมงานด้านสวัสดิการของหน่วยในระดับภูมิภาค ประจำปี 2564 ณ มทบ.21 ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา ในวันที่ 19 ก.พ.64

กำลังพลเข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ร.พ. ศิริราช

วันที่ 18 ก.พ. 64 รอง จก.สก.ทบ (1) นำกำลังพลเข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ร.พ. ศิริราช ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พ.อ. ณวัตร จัตุมาศ หน.แผนกที่อยู่อาศัย กสค.สก.ทบ. เป็นผู้แทน ผอ.กสค.สก.ทบ. ได้มอบเงินสวัสดิการ

พ.อ. ณวัตร จัตุมาศ หน.แผนกที่อยู่อาศัย กสค.สก.ทบ. เป็นผู้แทน ผอ.กสค.สก.ทบ. ได้มอบเงินสวัสดิการ กรณีคลอดบุตร ของ น.ส.วิไลรัตนา กาญจนเกตุ เมื่อวันที่ 18 ก.พ.64

พ.อ.วสันต์ พึ่งสำเภา รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมใหญ่สามัญ สอท.สก.ทบ. จำกัด ครั้งที่ ๓๘

พ.อ.วสันต์ พึ่งสำเภา รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมใหญ่สามัญ สอท.สก.ทบ. จำกัด ครั้งที่ ๓๘ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๘ ก.พ. ๖๔

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่บุพการีของกำลังพล ทบ.

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่บุพการีของกำลังพล ทบ. ที่พิการทุพพลภาพ ณ โถงชั้น ๑ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๖ ก.พ. ๖๔

พล.ท. อยุทธ์ ศรีวิเศษ รอง เสธ ทบ.(๑) เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมปฐมนิเทศผู้ประสานงานโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพล ทบ.

พล.ท. อยุทธ์ ศรีวิเศษ รอง เสธ ทบ.(๑) เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมปฐมนิเทศผู้ประสานงานโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพล ทบ. โดยมี พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. ร่วมพิธี ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๖ ก.พ. ๖๔

กฌป.สก.ทบ.ออกรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก ฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.

กฌป.สก.ทบ.ออกรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก ฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ณ มทบ.21 จังหวัดนครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ 19 ก.พ.64 เวลา 0900

กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก มีภารกิจในการเป็นกรรมการทดสอบ สมรรถภาพร่างกายให้กับ นขต.สก.ทบ

กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก มีภารกิจในการเป็นกรรมการทดสอบ สมรรถภาพร่างกายให้กับ นขต.สก.ทบ และ การสอบเพื่อเข้ารับราชการของ ยศ.ทบ ในกรณีร้องขอการสนับสนุนทุกๆสนามสอบ วันนี้ ข้าราชการและบุคลลากรของกองการกีฬาจะเป็นผู้รับการทดสอบเช่นเดียวกัน ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยเรื่องการทดสอบร่างกาย ซึ่งจะกระทำปีละ 2 ครั้งคือ ช่วงเดือน ก.พ. และ ส.ค. ของทุกๆ ปี

อนุมัติแนวทางช่วยเหลือกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดไวรัส Covid-19

อนุมัติแนวทางช่วยเหลือกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดไวรัส Covid-19

ยุติโครงการสุขใจวัยเกษียณกับ อทบ.

ยุติโครงการสุขใจวัยเกษียณกับ อทบ. ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค.64 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 9 ก.พ.64 กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นาย ณัฐที อรดี

เมื่อวันที่ 9 ก.พ.64 กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นาย ณัฐที อรดี สามี ส.อ.หญิง ณัฐกานต์ อรดี ณ ศาลา 4 วัดลาดปลาเค้า โดยมี พ.อ.พสิษฐ์ รัชพลพงศ์ ผอ.กกฬ.สก.ทบ. เป็นประธาน

โปรโมชั่นสินค้าประจำเดือน ก.พ.64

โปรโมชั่นสินค้าประจำเดือน ก.พ.64 ณ ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก ติดต่อสอบถาม 02-279-6769 ต่อ 10

เอกสาร ถอนดอกเบี้ยเงิน อทบ.ฝาก ประจำปี 63

เอกสาร ถอนดอกเบี้ยเงิน อทบ.ฝาก ประจำปี 63 เริ่มแจกจ่ายให้หน่วยแล้วค่ะ

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. นำกำลังพล สก.ทบ. ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ๒๕๖๔

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. นำกำลังพล สก.ทบ. ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ณ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๙ ก.พ. ๖๔

ร้านสวัสดิการกลางกองทัพบก รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้บริการกำลังพล และครอบครัว เป็นหลัก รวมถึงบุคคลทั่วไป

ร้านสวัสดิการกลางกองทัพบก รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้บริการกำลังพล และครอบครัว เป็นหลัก รวมถึงบุคคลทั่วไป สอบถามเพิ่มเติม 02-279-6769 ต่อ 108

www.ร้านสวัสดิการกลางกองทัพบก.com

สำหรับผู้พักอาศัยอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) พื้นที่สามเสน / เกียกกาย / พญาไท และเทอดดำริห์ สามารถสั่งสินค้า ผ่าน Line Official Account "Line My Shop" ด้วยการเข้าเป็นสมาชิก AWDS หรือ Scan Qr Code ที่อยู่ด้านล่าง เพื่อรับบริการการจัดส่งสินค้าถึงที่พักอาศัย เมื่อสั่งสินค้า 500 บาทขึ้นไป www.ร้านสวัสดิการกลางกองทัพบก.com

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมศพ พ.ท.อำนวย นุ่มฤทธิ์

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมศพ พ.ท.อำนวย นุ่มฤทธิ์ บิดา จ.ส.อ. บุญชัย นุ่มฤทธิ์ ณ ศาลา 7 ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร เมื่อวันที่ 3 ก.พ.64

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) เทอดดำริห์

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) เทอดดำริห์ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒ ก.พ. ๖๔

พ.อ.กฤษดา จินดาลัทธ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานการประชุมนายทหารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ม.ค. ๖๔

พ.อ.กฤษดา จินดาลัทธ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานการประชุมนายทหารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ม.ค. ๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๗ ม.ค. ๖๔

กองการกีฬา สก.ทบ. เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม นางพัชรวรรณ แจ้งพลอย มารดา จ.ส.อ.พินิจพงษ์ แจ้งพลอย แผนก ส่งกำลังฯ เมื่อวันที่ 25 ม.ค.64 ณ วัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก) โดยมี พ.อ.เชาว์ฤทธิ์ ทองหล่อ รอง.ผอ.กกฬ.สก.ทบ. เป็นผู้แทน และได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว

กองการกีฬา สก.ทบ. เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม นางพัชรวรรณ แจ้งพลอย มารดา จ.ส.อ.พินิจพงษ์ แจ้งพลอย แผนก ส่งกำลังฯ

เมื่อวันที่ 20 ม.ค.64 กองการฌาปนกิจเป็น เจ้าภาพสวดอภิธรรม ร.ต.อาคม ลีจาด

เมื่อวันที่ 20 ม.ค.64 กองการฌาปนกิจเป็น เจ้าภาพสวดอภิธรรม ร.ต.อาคม ลีจาด บิดา น.ส.ณัฏฐา ลีจาด ส่วนคืนสภาพ-ถอนสภาพ แผนกสมาชิกโดยมี พ.อ.สมพิศ ดีสวัสดิ์ หน.แผนกสมาชิกเป็นผู้แทน เเละได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. พร้อมคณะ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. พร้อมคณะ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เมื่อ ๑๔ ม.ค. ๖๔

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2564

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2564 ให้กับ หน.นขต.สก.ทบ. ณ โถงชั้น 1 บก.สก.ทบ. เมื่อ ๗ ม.ค. ๖๔

พลตรี ราชิต อรุณรังษี เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ได้กรุณาประสาน ชุดฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิค 19 จาก กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

พลตรี ราชิต อรุณรังษี เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ได้กรุณาประสาน ชุดฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิค 19 จาก กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เพื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ภายในศาลาสวดอภิธรรมศพ สำนักงานและบริเวณโดยรอบฌาปนสถานกองทัพบก เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.63

พระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

โปรโมชั่นสินค้าประจำเดือน ม.ค.64

โปรโมชั่นสินค้าประจำเดือน ม.ค.64 ณ ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก ติดต่อสอบถาม 02-279-6769 ต่อ 10

พ.อ.ชำนาญ ใจทัน ผอ.กผค.สก.ทบ. และกำลังพล กผค.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการ

พ.อ.ชำนาญ ใจทัน ผอ.กผค.สก.ทบ. และกำลังพล กผค.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการ 5,000 บาท ให้กับ ร.ต.ธรรมโรจน์ แจ้งยอดสุข กรณีบิดาเสียชีวิต ณ วัดบางคาง จว.ปราจีนบุรี เมื่อ 4 ม.ค. 64

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. พร้อมคณะ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. พร้อมคณะ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เมื่อ ๑ ม.ค. ๖๔

คุณกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผช.กก.ผจก.ใหญ่ คุณชัญญา แสงไกร พร้อมคณะ ธ.กรุงไทย เข้าพบหารือเรื่องการดำเนินงานร่วมกันและถือโอกาส สวัสดีปีใหม่ 2564

คุณกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผช.กก.ผจก.ใหญ่ คุณชัญญา แสงไกร พร้อมคณะ ธ.กรุงไทย เข้าพบหารือเรื่องการดำเนินงานร่วมกันและถือโอกาส สวัสดีปีใหม่ 2564 ให้กับ จก.สก.ทบ. โดยมี รอง จก.สก.ทบ.(1) รอง จก.สก.ทบ.(2) และ ผอ.กอท.สก.ทบ. ร่วมด้วย เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.63 ณ บก.สก.ทบ.

พ.อ.สุภร สัมมา ผอ.กสค.สก.ทบ. นำกำลังพล กสค.สก.ทบ. เข้ามอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่และขอรับพร

พ.อ.สุภร สัมมา ผอ.กสค.สก.ทบ. นำกำลังพล กสค.สก.ทบ. เข้ามอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่และขอรับพรจาก พ.อ.วสันต์ พึ่งสำเภา รอง จก.สก.ทบ.(๑) และ พ.อ.กฤษดา จินดาลัทธ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สก.ทบ. เมื่อ ๒๘ ธ.ค. ๖๓

พ.อ.วสันต์ พึ่งสำเภา รอง จก.สก.ทบ.(๑) นำคณะ หน.นขต.สก.ทบ. เข้ามอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่และขอรับพรจาก พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ.

พ.อ.วสันต์ พึ่งสำเภา รอง จก.สก.ทบ.(๑) นำคณะ หน.นขต.สก.ทบ. เข้ามอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่และขอรับพรจาก พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๘ ธ.ค. ๖๓

พ.อ.ชำนาญ ใจทัน ผอ.กผค.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการ สก.ทบ. จำนวน 5,000 บาท ให้แก่ ส.อ.เทพพล ปานปั้น กรณีภรรยาคลอดบุตร

พ.อ.ชำนาญ ใจทัน ผอ.กผค.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการ สก.ทบ. จำนวน 5,000 บาท ให้แก่ ส.อ.เทพพล ปานปั้น กรณีภรรยาคลอดบุตร

คุณชัญญพัทธ์ จันทร์เสละ ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ หน.ชุดตรวจ จากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครได้นำคณะมาตรวจสโมสรทหารบก

คุณชัญญพัทธ์ จันทร์เสละ ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ หน.ชุดตรวจ จากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครได้นำคณะมาตรวจสโมสรทหารบกเมื่อวันที่ 24 ธันวาคมพ. ศ. 2563 เวลา 1500 ตามประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องมาตรการควบคุมโรคโดยมี ผู้อำนวยการกองกิจการสโมสรกรมสวัสดิการทหารบก ให้การต้อนรับ ผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผ่านทุกหัวข้อการตรวจ

กกฬ.สก.ทบ. ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิ, ทำความสะอาดสำนักงาน และห้องออกกำลังกายประจำวัน

กกฬ.สก.ทบ. ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิ, ทำความสะอาดสำนักงาน และห้องออกกำลังกายประจำวัน ตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 เมื่อ 24 ธ.ค. 63

พ.อ. ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขมาให้บริการตรวจจนท.กฌป.สก.ทบ.

พ.อ. ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มาให้บริการตรวจจนท.กฌป.สก.ทบ.กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไขมันในและให้คำแนะนำในการปฎิบัติดูแลตนเองที่ถูกต้องเลือด ครั้งที่ 2 วันที่ 24 ธ.ค. 63

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. ให้การต้อนรับสำนักศาลยุติธรรม ศึกษาดูงาน สก.ทบ.

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. ให้การต้อนรับสำนักศาลยุติธรรม ศึกษาดูงาน สก.ทบ. ณ บก.สก.ทบ. เมื่อ 23 ธ.ค. 63

พ.อ. วสันต์ พึ่งสำเภา รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก (1) เข้าตรวจสอบมาตรการป้องกัน covid 19

พ.อ. วสันต์ พึ่งสำเภา รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก (1) เข้าตรวจสอบมาตรการป้องกัน covid 19 ณ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.63

6 มาตราการหลักในการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกองบัญชาการกองทัพบก

6 มาตราการหลักในการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกองบัญชาการกองทัพบก

พ.อ. วสันต์ พึ่งสำเภา รอง.จก.สก.ทบ.(1) เดินทางมาตรวจสอบมาตรการป้องกัน covid-19 พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติเพิ่มเติม

พ.อ. วสันต์ พึ่งสำเภา รอง.จก.สก.ทบ.(1) เดินทางมาตรวจสอบมาตรการป้องกัน covid-19 พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติเพิ่มเติม ณ กกฬ.สก.ทบ. เมื่อ 22 ธ.ค.63 เวลา 1330

“ที่สโมสร ทบ. วิภาวดี ความปลอดภัยจากเชื้อโรค และความสะอาด คือสิ่งที่พวกเราให้ความสำคัญมากที่สุด เราพร้อมให้บริการทุกท่านเสมอ”

“ที่สโมสร ทบ. วิภาวดี ความปลอดภัยจากเชื้อโรค และความสะอาด คือสิ่งที่พวกเราให้ความสำคัญมากที่สุด เราพร้อมให้บริการทุกท่านเสมอ”

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมการการดำเนินงานมาตรการการป้องกัน Covid - 19 พื้นที่อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) บางเขน, สุทธิสาร, พญาไท, และสามเสน

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมการการดำเนินงานมาตรการการป้องกัน Covid - 19 พื้นที่อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) บางเขน, สุทธิสาร, พญาไท, และสามเสน เมื่อ 22 ธ.ค. 63

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ กำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ กำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง ชั้น1 ณ บก.สก.ทบ. เมื่อ 21 ธ.ค. 63

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนให้กับทายาทของกำลังพลที่เสียชีวิต จำนวน 1 นาย คือ นางเตือนใจ สิงคุอุดม พนักงานราชการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนให้กับทายาทของกำลังพลที่เสียชีวิต จำนวน 1 นาย คือ นางเตือนใจ สิงคุอุดม พนักงานราชการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ณ โถงชั้น 1 บก.สก.ทบ. เมื่อ 21 ธ.ค. 63

พล.อ. ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ปษ.พิเศษ ทบ. ผู้แทน ผบ.ทบ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓

พล.อ. ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ปษ.พิเศษ ทบ. ผู้แทน ผบ.ทบ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารภูมิสิริ มังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อ ๑๙ ธ.ค. ๖๓

พ.ต. สิทธิพงษ์ ลุนสำโรง หัวหน้าแผนกสมาชิก กฌป.สก.ทบ. นำชุดสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. บรรยายงานด้านฌาปนกิจพร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก

พ.ต. สิทธิพงษ์ ลุนสำโรง หัวหน้าแผนกสมาชิก กฌป.สก.ทบ. นำชุดสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. บรรยายงานด้านฌาปนกิจพร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก ณ สง.สป.กห. (ศรีสมาน) เมื่อวันที่ วันที่ 16 ธ.ค. 63

กผค.สก.ทบ. ได้นำผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 62 นาย เข้าร่วมรับฟังการเเถลงผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการให้บริการงานด้านสวัสดิการประจำปีงบประมาณ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธ.ค. 63 เวลา 09.30 กผค.สก.ทบ. ได้นำผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 62 นาย เข้าร่วมรับฟังการเเถลงผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการให้บริการงานด้านสวัสดิการประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี พ.อ.วสันต์พึ่งสำเภา รอง จก.สก.ทบ(1) เป็นประธานการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) เทอดดำริห์

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) เทอดดำริห์ ณ ห้องประชุมอาคารรับรองเกษะโกมล เมื่อ ๑๖ ธ.ค. ๖๓

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) เทอดดำริห์

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) เทอดดำริห์ ณ ห้องประชุมอาคารรับรองเกษะโกมล เมื่อ ๑๖ ธ.ค. ๖๓

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานออกร้าน ทบ. ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานออกร้าน ทบ. ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๖ ธ.ค. ๖๓

การแข่งขันกีฬาภายใน สก.ทบ.

การแข่งขันกีฬาภายใน สก.ทบ. ประเภทแบดมินตัน ณ สโมสร ทบ.(ส่วนกลาง)วิภาวดี

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานออกร้าน ทบ. ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานออกร้าน ทบ. ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๖ ธ.ค. ๖๓

วันพุธที่ 16 ธ.ค. 63 กผค.สก.ทบ. นำกำลังพล ตัวแทน นขต.ทบ. เข้าร่วมการสัมนา เรื่อง การพัฒนาระบบการให้บริการงานด้านสวัสดอการ

วันพุธที่ 16 ธ.ค. 63 กผค.สก.ทบ. นำกำลังพล ตัวแทน นขต.ทบ. เข้าร่วมการสัมนา เรื่อง การพัฒนาระบบการให้บริการงานด้านสวัสดอการ ณ โรงแรมจอมเทียนการ์เด้นท์ รีสอร์ท ชลบุรี

สก.ทบ.ได้จัดพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการให้บริการงานด้านสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2564

สก.ทบ.ได้จัดพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการให้บริการงานด้านสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี พ.อ.วสันต์ พึ่งสำเภา รอง จก.สก.ทบ.(1) เป็นประธาน? เมื่อ 15 ธ.ค.63 ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 สก.ทบ.

พ.ต. สิทธิพงษ์ ลุนสำโรง หัวหน้าแผนกสมาชิก กฌป.สก.ทบ. นำชุดสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. รับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก

พ.ต. สิทธิพงษ์ ลุนสำโรง หัวหน้าแผนกสมาชิก กฌป.สก.ทบ. นำชุดสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. รับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก ณ สง.สป.กห. (สนามหลวง) โดยมี พล.ต. ราชิต อรุณรังษี เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ได้กรุณามาตรวจเยี่ยมชุดรับสมัคร เมื่อ วันที่ 15 ก.พ. 63

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. นำคณะ หน.นขต.สก.ทบ. เข้ามอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่และขอรับพรจากผู้บังคับบัญชาระดับสูง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. นำคณะ หน.นขต.สก.ทบ. เข้ามอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่และขอรับพรจากผู้บังคับบัญชาระดับสูง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ บก.ทบ. เมื่อ ๑๕ ธ.ค. ๖๓

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมประจำสัปดาห์

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๔ ธ.ค. ๖๓

กรมสวัสดิการทหารบก โดย พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. ร่วมบริจาคเงินให้คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในพิธีฌาปนกิจศพ อาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 20,000 บาท

กรมสวัสดิการทหารบก โดย พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. ร่วมบริจาคเงินให้คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในพิธีฌาปนกิจศพ อาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 20,000 บาท เมื่อ วันที่ 14 ธ.ค.63

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ./กรรมการและเลขานุการ คกฬ.ทบ./ประธานชมรมกีฬาฟุตบอล ทบ. เดินทางไปตรวจสนามแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. และประชาสัมพันธ์สโมสรทหารบก เอฟซี

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ./กรรมการและเลขานุการ คกฬ.ทบ./ประธานชมรมกีฬาฟุตบอล ทบ. เดินทางไปตรวจสนามแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. และประชาสัมพันธ์สโมสรทหารบก เอฟซี ณ ทภ.2 ค่ายสุรนารี จว.นครราชสีมา เมื่อ 9 ธ.ค. 63

กินลม ชมทางด่วน พบกับอาหารอร่อยๆ ดนตรีเพราะๆ บริเวณลานน้ำพุ บรรยากาศเอ๊าท์ดอร์ ลมเย็นๆ

กินลม ชมทางด่วน พบกับอาหารอร่อยๆ ดนตรีเพราะๆ บริเวณลานน้ำพุ บรรยากาศเอ๊าท์ดอร์ ลมเย็นๆ ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) สอบถามรายละเอียด 02-6160055

" เพื่อนพึ่ง(ภา) " ๒๕ ปี แห่งการ " แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน "

คุณชฎาภา อรุณรังษี ประธาน สม.ทบ. สาขา สก.ทบ. นำคณะ เข้าชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในงาน "เพื่อนพึ่ง(ภา)" ๒๕ ปี แห่งการ "แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน" ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร กทม. เมื่อ ๗ ธ.ค. ๖๓

เดือนสุดท้ายแล้ว !!!!! สำหรับโครงการ "ช้อปดีมีคืน" กองกิจการร้านสวัสดิการกลาง ทบ.

เดือนสุดท้ายแล้ว !!!!! สำหรับโครงการ "ช้อปดีมีคืน" กองกิจการร้านสวัสดิการกลาง ทบ. ได้เข้าร่วมมาตรการ "ช้อปดีมีคืน" ระยะเวลาโครงการ 23 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63 เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีปี 63 สนใจติดต่อสอบถาม...เบอร์ 02-279-6769 ต่อ 108

การผ่อนผันการสมัครสมาชิกและการคืนสภาพสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ

การผ่อนผันการสมัครสมาชิกและการคืนสภาพสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ เน้นย้ำ!!! กำลังพลและครอบครัวที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. หรือยังไม่ได้ทำการคืนสภาพสมาชิกกรณีพิเศษ รีบดำเนินการภายในวันที่ 31 ธ.ค.63 สอบถามเพิ่มเติม....เบอร์ 02-654-7400

โปรโมชั่นสินค้าประจำเดือน ธ.ค.63

โปรโมชั่นสินค้าประจำเดือน ธ.ค.63 ณ ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก ติดต่อสอบถาม 02-279-6769 ต่อ 108

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร บก.สก.ทบ เมื่อ 4 ธ.ค.63

พ.อ. สิน ใจหาญ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพพร้อมกำลังพล และมอบเงินสวัดิการให้กับ นายอรัญ พันธ์กมล พนง. กฌป.สก.ทบ. เนื่องจากบิดาถึงแก่กรรม

พ.อ. สิน ใจหาญ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพพร้อมกำลังพล และมอบเงินสวัดิการให้กับ นายอรัญ พันธ์กมล พนง. กฌป.สก.ทบ. เนื่องจากบิดาถึงแก่กรรม ณ บ้านเลขที่ 20/3 หมู่ 2 ต. นครปฐม อ. เมือง จ. นครปฐม

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพล สก.ทบ.ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพล สก.ทบ.ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 บก.สก.ทบ. เมื่อ 30 พ.ย. 63

คุณ ชฎาภา อรุณรังษี ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา สก.ทบ. เป็นประธานประชุมสมาชิกสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา สก.ทบ.

คุณ ชฎาภา อรุณรังษี ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา สก.ทบ. เป็นประธานประชุมสมาชิกสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา สก.ทบ. ณ ห้องวิศุกรรมนฤมาน สโมสร ทบ. (ส่วนกลาง) วิภาวดี เมื่อ 27 พ.ย. 63

กฌป.สก.ทบ. จัดเจ้าหน้าที่บรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล พร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิ

กฌป.สก.ทบ. จัดเจ้าหน้าที่บรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล พร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก ณ มทบ43จว.นครศรีธรรมราช โดยมี ร.ท. สัญญา ซื่อตรง เป็นหัวหน้าชุด วันที่ 27 พ.ย.63

ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย สำนักอนามัย ได้กำหนดจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพ ในวันที่ 27 พ.ย. 2563 เวลา 0900 - 1100 น. เพื่อเป็นการตรวจคัดกรองและประเมินสุขภาพเบื้องต้น โดยมีกิจกรรม ตรวจวัดความดันโลหิต,ประเมินดัชนีมวลกาย(BMI),ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด และตรวจการติดเชื้อเอชไอวี ให้กับข้าราชการ พนักงานกองการฌาปนกิจ และชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง

ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย สำนักอนามัย ได้กำหนดจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพ ในวันที่ 27 พ.ย. 2563 เวลา 0900 - 1100 น. เพื่อเป็นการตรวจคัดกรองและประเมินสุขภาพเบื้องต้น โดยมีกิจกรรม ตรวจวัดความดันโลหิต,ประเมินดัชนีมวลกาย(BMI),ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด และตรวจการติดเชื้อเอชไอวี ให้กับข้าราชการ พนักงานกองการฌาปนกิจ และชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร

พ.อ.กฤษดา จินดาลัทธ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานการ ประชุม โดยมีผู้แทน นขต.ทบ.(ส่วนกลาง) ร่วมพิจารณาแก้ไขระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด ทบ.พ.ศ.๒๕๕๓

พ.อ.กฤษดา จินดาลัทธ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานการ ประชุม โดยมีผู้แทน นขต.ทบ.(ส่วนกลาง) ร่วมพิจารณาแก้ไขระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด ทบ.พ.ศ.๒๕๕๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พ.ย. ๖๓ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๖ บก.สก.ทบ.

กฌป.สก.ทบ. จัดเจ้าหน้าที่บรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล พร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก

กฌป.สก.ทบ. จัดเจ้าหน้าที่บรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล พร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก ณ มทบ.41 จว.นครศรีธรรมราช โดยมี ร.ท. สัญญา ซื่อตรง เป็นหัวหน้าชุด เมื่อวันที่ 26 พ.ย.63

พ.อ.วสันต์ พึ่งสำเภา รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

พ.อ.วสันต์ พึ่งสำเภา รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ สนามกีฬากรมยุทธ์ ยศ.ทบ. เมื่อ ๒๗ พ.ย. ๖๓

สภากาชาดไทยกำหนดจัดงานกาชาดประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 19 ธ.ค.- 29 ธ.ค.63

สภากาชาดไทยกำหนดจัดงานกาชาดประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 19 ธ.ค.- 29 ธ.ค.63 ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกของงานกาชาดวิถีใหม่ ในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่ยังคงรวบรวมเสน่ห์ของงานกาชาด อาทิ จำหน่ายสินค้า การประกวดขวัญใจงานกาชาด กิจกรรมความบันเทิง การแสดงศิลปวัฒนธรรม และศิลปิน ดารา การตรวจดวงชะตาจากนักพยากรณ์ การให้คำปรึกษาทางการแพทย์ รวมถึงสีสันการตกแต่งร้านกาชาดของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ทุกท่านสามารถ คลิกสนุก สุขใจ ได้กุศล ทุกที่ทุกเวลา ณ www.งานกาชาด.com

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็ประธานการประชุมเตรียมการเกี่ยวกับกิจกรรมจำหน่ายสินค้าผ่านระบบ E - commerce สำหรับงานกาชาด ในห้วง 19-29 ธ.ค.63

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็ประธานการประชุมเตรียมการเกี่ยวกับกิจกรรมจำหน่ายสินค้าผ่านระบบ E - commerce สำหรับงานกาชาด ในห้วง 19-29 ธ.ค.63 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 บก.สก.ทบ. เมื่อ 25 พ.ย. 63

พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. เป็นประธานการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน พ.ย. 63

พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. เป็นประธานการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน พ.ย. 63 ให้กับกำลังพล สก.ทบ. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 บก.สก.ทบ. เมื่อ 25 พ.ย. 63

กระเช้าของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 สามารถสั่งจัดกระเช้าได้ทุกรูปแบบตามความต้องกา

กระเช้าของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 สามารถสั่งจัดกระเช้าได้ทุกรูปแบบตามความต้องการ สั่งซื้อได้ที่ พ.ท.หญิง ไอเดีย อดุลยานุภาพ ณ ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก โทร.098-536-3995

กฌป.สก.ทบ. จัดเจ้าหน้าที่บรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล พร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก

กฌป.สก.ทบ. จัดเจ้าหน้าที่บรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล พร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก ณ มทบ.46 จว.ปัตตานี โดยมี ร.ท. สัญญา ซื่อตรง เป็นหัวหน้าชุด เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 63

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินรางวัลบุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัด ทบ. ที่สอบเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2563

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินรางวัลบุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัด ทบ. ที่สอบเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2563 ณ ห้อง 221 บก.ทบ. เมื่อ 24 พ.ย. 63

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. ผู้แทน ผบ.ทบ. ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. ผู้แทน ผบ.ทบ. ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ 1 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อ 24 พ.ย.63

กฌป.สก.ทบ. จัดเจ้าหน้าที่บรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล พร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก ณ มทบ.42 จว.สงขลา โดยมี ร.ท. สัญญา ซื่อตรง เป็นหัวหน้าชุด เมื่อวันที่ 23 พ.ย.63

กฌป.สก.ทบ. จัดเจ้าหน้าที่บรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล พร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก ณ มทบ.42 จว.สงขลา โดยมี ร.ท. สัญญา ซื่อตรง เป็นหัวหน้าชุด เมื่อวันที่ 23 พ.ย.63

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. มอบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและสิ่งของสนับสนุนของรางวัลการออกสลาก ร้านสมาคมแม่บ้านทหารบก ในงานกาชาด ประจำปี 2563

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. มอบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและสิ่งของสนับสนุนของรางวัลการออกสลาก ร้านสมาคมแม่บ้านทหารบก ในงานกาชาด ประจำปี 2563 โดยมี พ.อ.หญิง พิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธานรับมอบ ณ สโมสร ทบ. (ส่วนกลาง) วิภาวดี เมื่อ 23 พ.ย. 63

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง)

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) เทอดดำริห์ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๗ พ.ย. ๖๓

พล.อ.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผช.ผบ.ทบ.(1)/ประธานคณะกรรมการการกีฬา ทบ. ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจนักกีฬามวยสากลสมัครเล่น ทบ.

พล.อ.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผช.ผบ.ทบ.(1)/ประธานคณะกรรมการการกีฬา ทบ. ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจนักกีฬามวยสากลสมัครเล่น ทบ. และเจ้าหน้าที่ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 พร้อมร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฯ ณ ศูนย์ฝึกกีฬามวยแห่งชาติมวกเหล็ก จว.สระบุรี โดยมี พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ./ประธานชมรมกีฬามวยสากลสมัครเล่น ทบ. ให้การต้อนรับ เมื่อ 16 พ.ย. 63

ผอ.กอท.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นาย สุรศักดิ์ จุ้ยเจริญ

ผอ.กอท.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นาย สุรศักดิ์ จุ้ยเจริญ บิดาของ น.ส.เบญจพร จุ้ยเจริญ นิติกร แผนกตรวจสอบและติดตามหนี้สิน พร้อมทั้งมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ ณ วัดทุ่งครุ ประชาอุทิศ ๔๘ เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย.๖๓ เวลา ๑๙๐๐

พล.ท.อยุทธ์ ศรีวิเศษ รอง เสธ ทบ.(๑) เป็นประธานประชุม คอทบ. ครั้งที่ ๔/๖๓

พล.ท.อยุทธ์ ศรีวิเศษ รอง เสธ ทบ.(๑) เป็นประธานประชุม คอทบ. ครั้งที่ ๔/๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๒ พ.ย.๖๓

บมจ.ธนาคารกรุงไทยเข้ามาศึกษาดูงาน ระบบ อทบ. โดยมี ผอ.กอท.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ

เมื่อ 11 พ.ย.63 บมจ.ธนาคารกรุงไทย นำโดย นาย ณัฐวัฒน์ ปัญญาดิลก ผช.กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มบริหารจัดการและพัฒนาระบบสายงานเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่ เข้ามาศึกษาดูงาน ระบบ อทบ. โดยมี ผอ.กอท.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม กอท.สก.ทบ.ชั้น 3

สก.ทบ. จัดกำลังพลเพื่อเป็นผู้แทน ทบ. ร่วมพิธีวางพวงมาลา

สก.ทบ. จัดกำลังพลเพื่อเป็นผู้แทน ทบ. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ กำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง ชั้น ๑ เมื่อ ๓ พ.ย.๖๓ ณ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๐ พ.ย.๖๓

พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพพร้อมกำลังพล

พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพพร้อมกำลังพล และมอบเงินสวัสดิการให้กับ นางฉวีวรรณ สันหน่าย เจ้าหน้าที่ กฌป.สก.ทบ. เนื่องจากบิดาได้ถึงแก่กรรม เมื่อ 9 พ.ย.63 ณ วัดนางหนู จังหวัด ลพบุรี

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอาคารรับรอง ทบ. (เกียกกาย)

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอาคารรับรอง ทบ. (เกียกกาย) ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๖ พ.ย.๖๓

กฌป.สก.ทบ. จัดชุดสวัสดิการเคลื่อนที่ เพื่อรับสมัครสมาชิก และคืนสภาพสมาชิก

กฌป.สก.ทบ. จัดชุดสวัสดิการเคลื่อนที่ เพื่อรับสมัครสมาชิก และคืนสภาพสมาชิก  ฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ณ จว.สงขลา, จว.ปัตตานี และ จว.นครศรีธรรมราช ในห้วง 23-27 พ.ย.63

พล.อ.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผช.ผบ.ทบ. (๑) เป็นประธานประชุม ผบ.หน่วย ฝ่ายกิจการพิเศษในสายกำลังพล

พล.อ.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผช.ผบ.ทบ. (๑) เป็นประธานประชุม ผบ.หน่วย ฝ่ายกิจการพิเศษในสายกำลังพล โดยมี พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ ณ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๕ พ.ย.๖๓

เมนูสุดพิเศษ "ปูนิ่มผัดพริกไทยดำ"

เมนูสุดพิเศษ "ปูนิ่มผัดพริกไทยดำ" ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) สถานที่สะอาด ที่จอดรถเพียงพอ การบริการเยี่ยม และอาหารอร่อย สนใจติดต่อสอบถาม.... 02-6160055 ต่อ212

โปรโมชั่นสินค้าประจำเดือน พ.ย.63

โปรโมชั่นสินค้าประจำเดือน พ.ย.63 ณ ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก ติดต่อสอบถาม 02-279-6769 ต่อ 108

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ กำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง ชั้น ๑ เมื่อ ๓ พ.ย.๖๓

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ./ประธานชมรมกีฬาฟุตบอล ทบ. มอบเสื้อเชียร์ให้กับแฟนคลับ

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ./ประธานชมรมกีฬาฟุตบอล ทบ. มอบเสื้อเชียร์ให้กับแฟนคลับที่เดินทางไปเชียร์ทีมทหารบก เอฟซี พบกับทีมสยาม เอฟซี ณ สนามกีฬา รร.จปร. จว.นครนายก เมื่อ 1 พ.ย. 63

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ./ประธานชมรมกีฬามวยสากลสมัครเล่น ทบ. ตรวจเยี่ยมชมการฝึกซ้อม และมอบเงินสนับสนุน พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬามวยสากล

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ./ประธานชมรมกีฬามวยสากลสมัครเล่น ทบ. ตรวจเยี่ยมชมการฝึกซ้อม และมอบเงินสนับสนุน พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬามวยสากล ผู้ฝึกสอนทีมกองทัพบก ที่เข้าร่วมการแข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เมื่อ 2 พ.ย.63 ณ กรม ทพ.26 จว.นครราชสีมา

พร้อมเสมอ..เมื่อประชาชนมีภัย ส่งกำลังพล พร้อมยุทโธปกรณ์ รยบ.FTS จำนวน 4 คัน ลงพื้นที่ บ้านกระเดียง ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

พร้อมเสมอ..เมื่อประชาชนมีภัย ส่งกำลังพล พร้อมยุทโธปกรณ์ รยบ.FTS จำนวน 4 คัน ลงพื้นที่ บ้านกระเดียง ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ช่วยขนย้าย สิ่งของขึ้นที่สูง ให้กับ ปชช.ที่ได้รับผลกระทบจาก น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือน #ทหารมีไว้ทำไม #ปราจีนบุรี #น้ำป่า #ยุทโธปกรณ์เพื่อประชาชน

ผอ.กกฬ.สก.ทบ. เป็นประธานมอบของที่ระลึกให้แก่ นายอัครพล จันทธัมโม

ผอ.กกฬ.สก.ทบ. เป็นประธานมอบของที่ระลึกให้แก่ นายอัครพล จันทธัมโม นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาการฝึกงาน ณ ที่รวมพลของหน่วย (โรงฝึกมวย) เมื่อ 30 ต.ค.63

พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการให้นางสายจิต อ่ำระมาด กำลังพล กฌป.สก.ทบ. กรณีเกิดอัคคีภัย

พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการ ของ สก.ทบ. จำนวน 5,000.- บาท และของ กฌป.สก.ทบ.จำนวน 3,000.- บาท ให้นางสายจิต อ่ำระมาด กำลังพล กฌป.สก.ทบ. กรณีเกิดอัคคีภัย เมื่อวันที่ 30 ต.ค.63

พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. เป็นประธาน และ พ.อ.กัญจน์ณัฏฐ์ นิลนนท์ หก.ธก.สก.ทบ. พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมงานฌาปนกิจศพ

พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. เป็นประธาน และ พ.อ.กัญจน์ณัฏฐ์ นิลนนท์ หก.ธก.สก.ทบ. พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายธนกร สายสูงเนิน บิดา จ.ส.อ.เสรี สายสูงเนิน ณ วัดอุสภาราม (วัดบางวัว) อ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ต.ค. ๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น.

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๓

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร โดยมี พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. และคณะ นำเงินจำนวน ๘,๕๗๗,๗๓๙ บาท ถวายวัดทองธรรมชาติวรวิหาร เมื่อ ๒๘ ต.ค. ๖๓

พล.อ.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผช.ผบ.ทบ. (๑) ตรวจเยี่ยมกรมฝ่ายกิจการพิเศษสายงานกำลังพล

พล.อ.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผช.ผบ.ทบ. (๑) ตรวจเยี่ยมกรมฝ่ายกิจการพิเศษสายงานกำลังพล เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหาขัดข้อง ตรวจเยี่ยมชมกิจกรรมที่สำคัญของหน่วย สก.ทบ. โดยมี พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ ณ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๙ ต.ค. ๖๓

พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าให้แก่ นายปิยะพงษ์ ประดับศิริกุล

พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าให้แก่ นายปิยะพงษ์ ประดับศิริกุล บิดาของนายศรัญญู ประดับศิริกุล เจ้าหน้าที่ กฌป.สก.ทบ. ซึ่งป่วยเป็นโรคเบาหวานและถูกตัดแขน เมื่อวันที่ 28 ต.ค.63

หก.ธก.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ บิดา จ.ส.อ.เสรี สายสูงเนิน หัวหน้าพลขับ กธก.สก.ทบ.

หก.ธก.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ บิดา จ.ส.อ.เสรี สายสูงเนิน หัวหน้าพลขับ กธก.สก.ทบ. พร้อมกับมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลืองานศพในส่วนของ สก.ทบ. และ กธก.สก.ทบ ณ วัดอุสภาราม(บางวัว) อ.ปางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 63

จัดมหกรรมสินค้าราคาถูกบริเวณด้านหน้า รสก.ทบ.

วันที่ 27 ต.ค.63 จัดมหกรรมสินค้าราคาถูกบริเวณด้านหน้า รสก.ทบ. ทุกวันอังคารสิ้นเดือน ตั้งแต่เวลา 1100 - 1800

ผู้แทน กสค.สก.ทบ. ร่วมคณะตรวจพื้นที่และการปฏิบัติพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ.

ผู้แทน กสค.สก.ทบ. ร่วมคณะตรวจพื้นที่และการปฏิบัติพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ. ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โดยมี สลก.ทบ. เป็นประธานการตรวจ เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 63

กฌป.สก.ทบ. จัดเจ้าหน้าที่แนะนำสัมพันธ์งานฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทัพบก เพื่อให้บริการกับสมาชิกที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก ณ กง.ทบ.

กฌป.สก.ทบ. จัดเจ้าหน้าที่แนะนำสัมพันธ์งานฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทัพบก เพื่อให้บริการกับสมาชิกที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก และ สมาชิกประสงค์ยื่นคำร้องหักเงินผ่านธนาคาร? พร้อมทั้งมอบสวัสดิการสารและคู่มือสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ณ กง.ทบ. เมื่อวันที่ จันทร์ที่ 26 ต.ค.63

จก.สก.ทบ. และกำลังพล สก.ทบ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕

จก.สก.ทบ. และกำลังพล สก.ทบ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ ณ บริเวณหน้าหอประชุมกิตติขจร บก.ทบ. ในวันศุกร์ที่ ๒๓ ต.ค.๖๓ เวลา ๐๘๓๐

กรส.สก.ทบ. กำหนดให้ พ.ท.หญิง ทศวรรณ เจริญจันทร์ เป็นผู้แทนในนาม สก.ทบ. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

กรส.สก.ทบ. กำหนดให้ พ.ท.หญิง ทศวรรณ เจริญจันทร์ เป็นผู้แทนในนาม สก.ทบ. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายวีรวัฒน์ แดงศรี บิดา และนายณัฐพล แดงศรี น้องชายของ น.ส.กมลทิพย์ แดงศรี ลูกจ้างชั่วคราว กรส.สก.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ สพอ.ทบ. ณ วัดท่าทราย ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ต.ค. 63 เวลา 2000

กธก.สก.ทบ. ได้ดำเนินการจัดพิธีรับ-ส่ง หน้าที่หัวหน้ากองธุรการ

กธก.สก.ทบ. ได้ดำเนินการจัดพิธีรับ-ส่ง หน้าที่หัวหน้ากองธุรการ กรมสวัสดิการทหารบก ตามคำสั่ง ทบ. ที่ ๖๐๓/๒๕๖๓ และ คำสั่ง สก.ทบ. ที่ ๙๖๒/๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยครับ

กรส.สก.ทบ. เข้าร่วมมาตรการ "ช้อปดีมีคืน"

กรส.สก.ทบ. เข้าร่วมมาตรการ "ช้อปดีมีคืน" ระยะเวลาดำเนินการ 23 ต.ค. -? 31 ม.ค. 63 เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีปี 63 ณ มี.ค. 64 ครับ

กฌป.สก.ทบ. จัดเจ้าหน้าที่บรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล พร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก ณ นพค.34

กฌป.สก.ทบ. จัดเจ้าหน้าที่บรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล พร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก ณ นพค.34 จว.พิษณุโลก โดยมี ร.ท. สัญญา ซื่อตรง เป็นหัวหน้าชุด เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 63

กิจกรรมการแถลงผลการทบทวนหลังการปฏิบัติตามนโยบาย จก.สก.ทบ. ตามหัวข้อที่กลุ่มรับผิดชอบ

เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ต.ค. ๖๓ เวลา ๑๔๓๐ กผค.สก.ทบ. ได้จัดกิจกรรมการแถลงผลการทบทวนหลังการปฏิบัติตามนโยบาย จก.สก.ทบ. ตามหัวข้อที่กลุ่มรับผิดชอบ ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๒ กอท.สก.ทบ. โดยมี จก.สก.ทบ. เป็นประธาน

จัดกลุ่มสัมมนาการทบทวนหลังการปฏิบัติตามนโยบายของ จก.สก.ทบ. ณ บก.สก.ทบ.

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ต.ค. ๖๓ เวลา ๑๐๐๐ ถึง วันอังคารที่ ๒๐ ต.ค. ๖๓ เวลา ๑๔๐๐ กผค.สก.ทบ. ได้มีการจัดกลุ่มสัมมนาการทบทวนหลังการปฏิบัติตามนโยบายของ จก.สก.ทบ. ณ บก.สก.ทบ.

วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม

วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

กฌป.สก.ทบ. จัดเจ้าหน้าที่บรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล พร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก ณ กง.ทบ.

กฌป.สก.ทบ. จัดเจ้าหน้าที่เดินทางไปแนะนำสัมพันธ์งานฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทัพบก เพื่อให้บริการกับสมาชิกที่ประสงค์จะปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก พร้อมทั้งมอบสวัสดิการสารและคู่มือสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ณ กง.ทบ. เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 63

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี "สมเด็จย่า"

การประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะทำงานตามแผนงานโครงการก่อสร้างอาคาร หอประชุม ทบ.(แห่งใหม่)

การประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะทำงานตามแผนงานโครงการก่อสร้างอาคาร หอประชุม ทบ.(แห่งใหม่) โดยมี จก.สก.ทบ. เป็นประธานฯ เมื่อวันอังคารที่ 20 ต.ค. 63 เวลา 0900 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 บก.สก.ทบ. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กฌป.สก.ทบ. จัดเจ้าหน้าที่บรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล พร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก ณ มทบ.39 จว.พิษณุโลก

กฌป.สก.ทบ. จัดเจ้าหน้าที่บรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล พร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก ณ มทบ.39 จว.พิษณุโลก โดยมี ร.ท.สัญญา ซื่อตรง เป็นหัวหน้าชุด เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 63

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. ได้กรุณาเดินทางมาตรวจเยี่ยมดูการปรับปรุงบันไดทางขึ้นอาคาร 1 กฌป.สก.ทบ.

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. ได้กรุณาเดินทางมาตรวจเยี่ยมดูการปรับปรุงบันไดทางขึ้นอาคาร 1 กฌป.สก.ทบ. โดยมี พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 19 ต.ค.63

กฌป.สก.ทบ. จัดเจ้าหน้าที่บรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล พร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก ณ มทบ.31

กฌป.สก.ทบ. จัดเจ้าหน้าที่บรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล พร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก ณ มทบ.31 จว.นครสวรรค์ โดยมี ร.ท.สัญญา ซื่อตรง เป็นหัวหน้าชุด เมื่อวันที่ 19 ต.ค.63

พล.อ.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๓

พล.อ.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ ต.ค. ๖๓

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. นำกำลังพล สก.ทบ. ร่วมบริจาคโลหิต

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. นำกำลังพล สก.ทบ. ร่วมบริจาคโลหิต " กรมสวัสดิการทหารบก เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต " มอบให้กับสถาบันพยาธิวิทยา รพ.พระมงกุฎเกล้า ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๙ ต.ค. ๖๓

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ กำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง ชั้น ๑ เมื่อ ๑๙ ต.ค. ๖๓

ประชาสัมพันธ์กองการฌาปนกิจ สก.ทบ.

กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับเจ้าหน้าที่สวัสดิการ ในการตรวจสอบสถานะการถอนเงิน อทบ.ฝาก

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับเจ้าหน้าที่สวัสดิการ ในการตรวจสอบสถานะการถอนเงิน อทบ.ฝาก ของกำลังพลในหน่วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ www.oomsub.com ซึ่งเจ้าหน้าที่สวัสดิการจะได้รับ รหัสหน่วย และ รหัสผ่าน เข้าใช้งานจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายดำเนินกรรมวิธีข้อมูลฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายดำเนินกรรมวิธีข้อมูล กอท.สก.ทบ. เบอร์ 02-6573712 ถึง 16

กฌป.สก.ทบ. จัดเจ้าหน้าที่เดินทางไปแนะนำสัมพันธ์งานฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก

กฌป.สก.ทบ. จัดเจ้าหน้าที่เดินทางไปแนะนำสัมพันธ์งานฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบกเพื่อให้บริการกับสมาชิกที่ประสงค์จะปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกพร้อมทั้งมอบสวัสดิการสารและคู่มือสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ณ กง.ทบ.

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง กรมสวัสดิการทหารบก น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ผอ.กสม.สก.ทบ.เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. ร่วมงาน ฌาปนกิจศพมารดา นางธนภรณ์ เสียงดี สังกัด หัวหน้าสจ๊วตแผนกจัดลี้ยง กสม.สก.ทบ

ผอ.กสม.สก.ทบ.เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. ร่วมงาน ฌาปนกิจศพมารดา นางธนภรณ์ เสียงดี สังกัด หัวหน้าสจ๊วตแผนกจัดลี้ยง กสม.สก.ทบ พร้อมกับมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลืองานศพในส่วนของ สก.ทบ.และ กสม.สก.ทบ ณ.วัดไทรย้อย บ้านโสกเดื่อ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 63

พ.ท.ธนนรินทร์ แสงทวีเกียรติ ตัวแทน หก.ธก.สก.ทบ มอบเงินสวัสดิการและกระเช้าของขวัญ ให้แก่ น.ส.ศรุดา โมระศิลปิน

พ.ท.ธนนรินทร์ แสงทวีเกียรติ ตัวแทน หก.ธก.สก.ทบ มอบเงินสวัสดิการและกระเช้าของขวัญ ให้แก่ น.ส.ศรุดา โมระศิลปิน กรณีคลอดบุตร ณ รพ.พระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 63

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี. จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีตักบาตร และพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี. จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีตักบาตร และพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๒ ต.ค. ๖๓

กอท.สก.ทบ. ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

กอท.สก.ทบ. ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ กำลังพลสามารถตรวจสอบสถานะการถอนเงิน อทบ.ฝาก ได้ด้วยตนเอง ผ่านทาง www.oomsub.com

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. นำกำลังพล สก.ทบ. ร่วมทอดกฐินสามัคคี สก.ทบ.

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. นำกำลังพล สก.ทบ. ร่วมทอดกฐินสามัคคี สก.ทบ. ณ วัดโกเมศรัตนาราม จังหวัดปทุมธานี เมื่อ ๙ ต.ค. ๖๓

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมหารือรูปแบบร้าน ทบ.

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมหารือรูปแบบร้าน ทบ. ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมชั้น ๓ กอท.สก.ทบ. เมื่อ ๘ ต.ค. ๖๓

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทัพบก

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทัพบก

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานจัดกิจกรรมน้อมเกล้าถวายความจงรักภักดี

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานจัดกิจกรรมน้อมเกล้าถวายความจงรักภักดี เนื่องในพระราชวโรกาสมีพระราชกระแสขอบใจกำลังพล สก.ทบ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 บก.สก.ทบ. เมื่อ 7 ต.ค.63

ร.อ.อดุลย์ฯ ได้เข้าเยี่ยมอาการป่วยของ นายสิรภพฯ ณ โรงพยาบาลมิชชั่น เมื่อ 6 ต.ค. 63

กกฬ.สก.ทบ. ได้มอบหมายให้ ร.อ.อดุลย์ เถื่อนกูล น.วิทยาศาสตร์การกีฬาฯ เป็นนายทหารอำนวยความสะดวก กรณี นายสิรภพ กำบังตน พนักงานราชการ กกฬ.สก.ทบ. ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ ซึ่ง ร.อ.อดุลย์ฯ ได้เข้าเยี่ยมอาการป่วยของ นายสิรภพฯ ณ โรงพยาบาลมิชชั่น เมื่อ 6 ต.ค. 63

ขอแสดงความยินดีและ ชื่นชม กำลังพลกองทัพบก และกองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก ในการเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลชิงแชมป์ประเทศ ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีและ ชื่นชม กำลังพลกองทัพบก และกองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก ในการเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลชิงแชมป์ประเทศ ประจำปี 2563 ในรุ่น Master และ Regend 1.ร.ท.นำพล ลอยถาดทอง สังกัด กกฬ.สก.ทบ ทีม(ไฮเธค )/รองแชมป์ประเทศไทยรุ่น Master 2.ร.ต.บุญช่วย โพภาค สังกัด กกฬ.สก.ทบ ( ไฮเธค )/รองแชมป์ประเทศไทย รุ่น Master 3.จ.ส.อ.อภัยพงษ์ เนตรศิริสวรรค์ สังกัด สพ.ทบ ( ไฮเธค) /รองแชมป์ประเทศไทยรุ่น Master 4.จ.ส.อ.นาวี จิรเดชประไพ สังกัด พัน.ซบร.23 ทภ.3 (ไฮเธค) รองแชมป์ประเทศไทยรุ่น Master 5.จ.ส.อ.นพดล จิ๋วอ่อน สังกัด พัน .ซบร.เขตหลัง สพ.ทบ (ทีมสิงห์นนทบุรี)/ แชมป์ประเทศไทย รุ่น Regend

กฌป.สก.ทบ. จัดเจ้าหน้าที่เดินทางไปแนะนำสัมพันธ์งานฌาปนกิจสงเคราะห์

กฌป.สก.ทบ. จัดเจ้าหน้าที่เดินทางไปแนะนำสัมพันธ์งานฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทัพบก เพื่อให้บริการกับ สมาชิกที่ประสงค์จะปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก พร้อมทั้งมอบสวัสดิการสารและคู่มือสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ณ กง.ทบ.

การไถ่ถอนโฉนดที่ดิน หรือ ขอคัดสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงิน อทบ.

การไถ่ถอนโฉนดที่ดิน หรือ ขอคัดสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงิน อทบ. กรณีทายาท(ยังมีชีวิตและเสียชีวิต) ส่วนไถ่ถอนโฉนด กองการออมทรัพย์ : 02-657-3702 ถึง 03

ประชาสัมพันธ์โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ปี 2563

ด้วยขณะนี้ กำลังพลที่เข้าร่วมโครงการ ส่งเรื่องขอถอนเงินมาเป็นจำนวนมาก เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการรับเงินคืน ขอให้หน่วยแนบคำสั่งหลักฐานให้ครบถ้วนถูกต้อง หลังจากหักหนี้สินกิจการ อทบ. จะโอนเงินไปยังหน่วยต้นสังกัดโดยเร็วที่สุด เพิ่มเติมติดต่อ แผนกเงินฝาก : 098-2783174 , 02-6573781-85

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ กำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง ชั้น๑ เมื่อ ๕ ต.ค. ๖๓

การแข่งขันฟุตบอล ระหว่างทีมทหารบก เอฟซี พบกับ ทีมทหารอากาศ เอฟซี

เมื่อ 4 ต.ค. 63 กำลังพล สก.ทบ. ร่วมชมการแข่งขันฟุตบอล ระหว่างทีมทหารบก เอฟซี พบกับ ทีมทหารอากาศ เอฟซี ณ สนามกีฬากองทัพอากาศธูปะเตมีย์ กรุงเทพฯ ผลการแข่งขัน : ทหารบก เอฟซี คว้า 3 แต้มแรก บุกไปชนะ ทหารอากาศ เอฟซี 1-0

โปรโมชั่นสินค้าประจำเดือน ต.ค.63

โปรโมชั่นสินค้าประจำเดือน ต.ค.63 ณ ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก ติดต่อสอบถาม 02-279-6769 ต่อ 108

พ.ท.ธิติวัจน์ หงษ์คำเมือง หน.แผนกสมาชิก กฌป.สก.ทบ. ได้นำกำลังพลฟังสวดอภิธรรม

พ.ท.ธิติวัจน์ หงษ์คำเมือง หน.แผนกสมาชิก กฌป.สก.ทบ. ได้นำกำลังพลฟังสวดอภิธรรม และมอบเงินสวัสดิการให้กับทายาท นางเตือนใจ สิงคะอุดม เจ้าหน้าที่สนับสนุนหน่วย ศสพ. จังหวัดลพบุรี. ที่ได้ถึงแก่กรรม

จก.สก.ทบ./ประธานสโมสรฟุตบอลทหารบก เอฟซี พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อม และให้โอวาท

จก.สก.ทบ./ประธานสโมสรฟุตบอลทหารบก เอฟซี พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อม และให้โอวาทนักกีฬา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ทีม ก่อนลงแข่งขันนัดเปิดฤดูกาล ไทยลีก 3 ณ สนามฟุตบอล สห ทบ. เมื่อ 1 ต.ค. 63

ยุติโครงการเงินฝาก อทบ. สมทบพิเศษ (2)

ขอยุติโครงการเงินฝาก อทบ. สมทบพิเศษ (2) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผอ.กกฬ.สก.ทบ. เข้าเยี่ยมอาการป่วยของ พ.ท.สมพงษ์ ตึกสูงเนิน

ผอ.กกฬ.สก.ทบ. เข้าเยี่ยมอาการป่วยของ พ.ท.สมพงษ์ ตึกสูงเนิน สังกัด กกฬ.สก.ทบ. ณ รพ.พระมงกุฏเกล้า เมื่อ 30 ก.ย. 63

การแข่งขันฟุตบอล ไทยลีก ๓ ฤดูกาล ๒๐๒๐

การแข่งขันฟุตบอล ไทยลีก ๓ ฤดูกาล ๒๐๒๐ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) #ตารางแข่งขันฟุตบอล ไทยลีก ๓ ฤดูกาล ๒๐๒๐ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

ผอ.กกฬ.สก.ทบ. เป็นประธานมอบของที่ระลึกให้แก่กำลังพล

ผอ.กกฬ.สก.ทบ. เป็นประธานมอบของที่ระลึกให้แก่กำลังพล กกฬ.สก.ทบ. ที่เกษียณอายุราชการ (1 ต.ค. 63) จำนวน 2 นาย ณ ที่รวมพลของหน่วย (โรงฝึกมวย) เมื่อ 30 ก.ย. 63

ประชุมผลการการปฏิบัติในรอบปีที่ผ่านมา และแนวทางการพัฒนางานด้านต่างๆ ในอนาคตของ สก.ทบ.

ประชุมผลการการปฏิบัติในรอบปีที่ผ่านมา และแนวทางการพัฒนางานด้านต่างๆ ในอนาคตของ สก.ทบ. โดยมี ผอ.กผค.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุม เมื่อ วันพุธที่ 30 ก.ย.63 เวลา 0900 ณ ห้องประชุม กผค.สก.ทบ.

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมประจำสัปดาห์ สก.ทบ. (สัญจร)

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมประจำสัปดาห์ สก.ทบ. (สัญจร) ณ ห้องประชุมชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๘ ก.ย. ๖๓

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน ก.ย. ๖๓ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๕ ก.ย. ๖๓

พ.อ.สุภร สัมมา ผอ.กสค.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ

พ.อ.สุภร สัมมา ผอ.กสค.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ น.ส.นัฐนาถ คงเสถียร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ชั้น ๔ กสค.สก.ทบ. เมื่อ ๒๕ ก.ย. ๖๓

พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการ สก.ทบ. กรณีคลอดบุตร

พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการ สก.ทบ. กรณีคลอดบุตร ให้กับ น.ส.วาสนา กรุตเพ็ชร พนักงานรายศพ(ล้างภาชนะ) วัดศิริพงษ์ฯ จำนวนเงิน 5,000 บาท เมื่อ 23 ก.ย.63

อทบ.บำบัดทุกข์ภัยธรรมชาติ

กำลังพล ทบ. ที่ประสบอุทกภัยในขณะนี้ ท่านสามารถติดต่อกู้เงิน อทบ.บำบัดทุกข์ภัยธรรมชาติได้ที่ จนท.สวัสดิการของหน่วยของท่าน หรือติดต่อแผนกเงินกู้ กอท.สก.ทบ.ได้ที่เบอร์ 02-6573730 ถึง 36 ดาวน์โหลดเอกสาร http://oomsub.com

ร่วมเปิดห้องสมุดมีชีวิต ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) ชั้น 3

รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้าน ทบ. และนายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมเปิดห้องสมุดมีชีวิต ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) ชั้น 3 เมื่อ 21 ก.ย. 2563 โดยมี จก.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ

ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมกีฬาฟุตบอล ทบ.

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารชมรมกีฬาฟุตบอล ทบ. เมื่อ 18 ก.ย. 63 เวลา 1030 ณ ห้องประชุม สก.ทบ. ชั้น 6

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศพก.ทบ. ครั้งที่ 3/63

รอง จก.สก.ทบ.(1), ผอ.กกฬ.สก.ทบ. และ รอง ผอ.กกฬ.สก.ทบ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศพก.ทบ. ครั้งที่ 3/63 เมื่อ 17 ก.ย. 63 เวลา 1330 ณ ห้องประชุม ศปก.ทบ. อาคาร 1 ชั้น 5 บก.ทบ. โดยมี รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน

พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. มอบไข่ไก่ให้กำลังพล

พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. มอบไข่ไก่ให้กำลังพล กฌป.สก.ทบ. และ เจ้าหน้าที่ฌาปนสถาน ทบ. เมื่อ 18 ก.ย.63

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ กำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง ชั้น ๑ เมื่อ ๑๗ ก.ย. ๖๓

ผอ.กรส.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลืองานศพ

ผอ.กรส.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลืองานศพ นางไล ใหญ่ลำ มารดาของ นางลฎาภา โพธิกุล ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายธุรการ กรส.สก.ทบ. ที่เสียชีวิต ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 63

พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. ผู้แทน จก.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการ สก.ทบ. กรณีเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาล

พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. ผู้แทน จก.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการ สก.ทบ. กรณีเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาล ให้กับ นางเรือนใจ แก้วฉา เจ้าหน้าที่แผนกสมาชิก กฌป.สก.ทบ. เมื่อ 15 ก.ย.63

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินสงเคราะห์

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่บุพการีของกำลังพล สก.ทบ. ที่พิการทุพพลภาพ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ สก.ทบ. เมื่อ ๑๕ ก.ย. ๖๓ เวลา ๐๙๑๕

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. ได้เป็นประธานในพิธีวันสถาปนา สก.ทบ. ครบรอบปีที่ 72

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. ได้เป็นประธานในพิธีวันสถาปนา สก.ทบ. ครบรอบปีที่ 72 เมื่อ 14 ก.ย.63 พร้อมกันนี้ ได้มีการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน (รร.ย่านคีรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์, รร.บ้านหินดาด อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี และ รร.โสมนัส) , มอบประกาศเกียรติคุณให้กับกำลังพลดีเด่นและมอบประการเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ และมอบถุงของขวัญให้กับกำลังพล สก.ทบ. ณ อาคาร บก.สก.ทบ. ถ.เทอดดำริห์

เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสวัสดิการทหารบก ครบรอบ 72 ปี

เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสวัสดิการทหารบก ครบรอบ 72 ปี 14 กันยายน 2563 กรมสวัสดิการทหารบก พร้อมบำบัดทุกข์ และบำรุงสุข แก่กำลังพล กองทัพบก

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ ส.อ.ประทีป ลือสัตย์

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ ส.อ.ประทีป ลือสัตย์ บิดาของ น.ส.รวมพร ลือสัตย์ พนักงานราชการ กสค.สก.ทบ ณ เมรุวัดตะพาน เขตดินแดง กรุงเทพฯ เมื่อ 11 ก.ย. 63

ตรวจความพร้อมการเตรียมงานวันสถาปนา กรมสวัสดิการทหารบก

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. ตรวจความพร้อมการเตรียมงานวันสถาปนา กรมสวัสดิการทหารบก ณ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๑ ก.ย. ๖๓

กฌป.สก.ทบ. จัดเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกแก่ผู้เกษียณอายุและลาออกจากราช

กฌป.สก.ทบ. จัดเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกแก่ผู้เกษียณอายุและลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ตั้งแต่ 1 ก.ย. 63 - 31 ต.ค. 63 ณ กบน.กง.ทบ.

สินค้าราคาพิเศษ

กองสินค้าราคาพิเศษเนื่องในวันสถาปนากรมสวัสดิการทหารบก ตั้งแต่ 8-20 ก.ย. 63 ครับ

ประชุมแผนงานซ่อมปรับปรุงอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมแผนงานซ่อมปรับปรุงอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๐ ก.ย. ๖๓

บรรยายขยายผลเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับกำลังพล สก.ทบ.

พ.ท.กฤษณะ ภูริวัฒนโยธิน หน.แผนกแผน กผค.สก.ทบ. ได้บรรยายขยายผลเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับกำลังพล สก.ทบ. ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ก.ย. 63 เวลา 1000 ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 2 กอท.สก.ทบ.

พล.ท.คธายุทธ์ เสาวคนธ์ รอง เสธ.ทบ.(1) ตรวจเยี่ยม ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก สาขาพญาไท

พล.ท.คธายุทธ์ เสาวคนธ์ รอง เสธ.ทบ.(1) ตรวจเยี่ยม ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก สาขาพญาไท โดยมี พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ ณ อาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง) พื้นที่พญาไท เมื่อ ๑ ก.ย. ๖๓

ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพล ทบ. ที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ประจำปี 2563

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. นำคณะ ผบช.สก.ทบ. และคณะ สม.ทบ. สาขา สก.ทบ. ร่วมกับ พล.ต.มานพ แฝดกลาง ผอ.ศปปค.ฝกพ.ศปก.ทบ. พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพล ทบ. ที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ประจำปี 2563 ตามมาตรา 35 (7) ของ สก.ทบ. ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 63 เวลา 1300 ณ บริเวณหน้าห้องพักกำลังพล เลขที่ 424/800 ชั้น 1 อาคาร ส.3/1 อาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง) พญาไทที่ดำเนินโครงการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญโดย ร.ท.บัญชา เกิดคล้าย สังกัด กกฬ.สก.ทบ.

มอบเงินสงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษ ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดที่ 14 (ห้วง ม.ค. - มิ.ย. 63)

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. และคุณ ชฎาภา อรุณรังษี ประธาน สม.ทบ.สาขา สก.ทบ.นำคณะ ผบช.สก.ทบ.และสมาชิก สม.ทบ.สาขา สก.ทบ. เดินทางไปมอบเงินสงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษ ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดที่ 14 (ห้วง ม.ค. - มิ.ย. 63) ให้กับกำลังพลจำนวน 4 ราย เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 63 เวลา 1330 ณ อาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง) พญาไท

ประชาสัมพันธ์ให้หน่วย เตรียมการถอนเงิน อทบ. ฝาก

ด้วยขณะนี้ใกล้ถึงกำหนดเกษียณอายุราชการของกำลังพล ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งจะมีกำลังพล ที่เข้าหลักเกณฑ์สามารถขอถอนเงิน อทบ.ฝาก กรณีก่อนเกษียณอายุราชการ ๑ ปี ซึ่งหมายถึง ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือน ก.ย. ๖๔ สามารถขอถอนเงิน อทบ.ฝากของตนเองได้ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๓ เป็นต้นไป แต่หากยังไม่ประสงค์ขอถอนเงิน ทางกิจการ อทบ. ยังคงคิดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้อยู่จนถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๔ โดยขอให้หน่วยแจ้งให้กำลังพลทราบเพื่อเตรียมหลักฐานขอถอนเงิน ดังนี้

ข้อควรปฏิบัติของสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ก่อนลาออก และ เกษียณอายุราชการ

ข้อควรปฏิบัติของสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ก่อนลาออก และ เกษียณอายุราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-654-7400

โปรโมชั่นสินค้าประจำเดือน ก.ย.63

โปรโมชั่นสินค้าประจำเดือน ก.ย.63 ณ ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก ติดต่อสอบถาม 02-279-6769 ต่อ 108

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ กำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง ชั้น๑ เมื่อ ๑ ก.ย. ๖๓

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมการจัดงานออกร้าน ทบ. ในงานกาชาด

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมการจัดงานออกร้าน ทบ. ในงานกาชาด ประจำปี ๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑ ก.ย. ๖๓

มอบเครื่องเวชภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. และคุณชฎาภา อรุณรังษี ประธาน สม.ทบ. สาขา สก.ทบ.นำคณะ ผบช.สก.ทบ.และสมาชิก สม.ทบ.สาขา สก.ทบ.มอบเครื่องเวชภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ให้กับ นาง ไอลดา กนกนาค พนักงานการฌาปนกิจ สงเคราะห์ ทบ. ที่คู่สมรสพิการทุพพลภาพ เมื่อวันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๓ เวลา ๑๐๐๐ ณ อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ ฌาปนสถาน ทบ. (วัดโสมนัสวิหาร)

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. นำคณะตรวจเยี่ยมและประเมินผลโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพล

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. นำคณะตรวจเยี่ยมและประเมินผลโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพล ทบ.ที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัวของ สก.ทบ. ณ บริเวณริมรั้ว ด้านหน้าฌาปนสถาน ทบ. (วัดโสมนัสวิหาร) เพื่อเยี่ยมชมโครงการขายชานมไข่มุก ซึ่งดำเนินโครงการฯ โดย นางไอลดา กนกนาค สังกัด กฌป.สก.ทบ. เมื่อ ๓๑ ส.ค. ๖๓

รอง จก.สก.ทบ.(2) และ ผอ.กอท.สก.ทบ. รับฟังสรุปผลการตรวจกิจการ อทบ.

รอง จก.สก.ทบ.(2) และ ผอ.กอท.สก.ทบ. รับฟังสรุปผลการตรวจกิจการ อทบ. รวมถึงข้อเสนอแนะจากชุดตรวจ สตน.ทบ. ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้บังคับบัญชา สก.ทบ. ชั้น 6 เมื่อวันที่ 28 ส.ค.63

รอง จก.สก.ทบ. (๑) เป็นประธานการบรรยายพิเศษโครงการส่งเสริมและพัฒนาการให้ความรู้ทางการเงินเพื่อข้าราชการทหาร

รอง จก.สก.ทบ. (๑) เป็นประธานการบรรยายพิเศษโครงการส่งเสริมและพัฒนาการให้ความรู้ทางการเงินเพื่อข้าราชการทหาร สำหรับกำลังพล สก.ทบ เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๖ บก.สก.ทบ.

พ.ท.ธิติวัจน์ หงษ์คำเมือง หน.สมาชิก กฌป.สก.ทบ. เป็นผู้แทน ผอ.กฌป.สก.ทบ. ไปเยี่ยมกำลังพล

พ.ท.ธิติวัจน์ หงษ์คำเมือง หน.สมาชิก กฌป.สก.ทบ. เป็นผู้แทน ผอ.กฌป.สก.ทบ. ไปเยี่ยมกำลังพล นางขจร ไวยพัฒน์ เนื่องจากน้ำร้อนลวก นอนพักรักษาตัวที่ โรงพยาบาลหัวเฉียว ตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. - 23 ส.ค. 63 และได้มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วยนอนพักรักษาตัวทีโรงพยาบาลครบ 7 วัน เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 63

พ.ท.ธนนรินทร์ แสงทวีเกียรติ ตัวแทน หก.ธก.สก.ทบ มอบเงินสวัสดิการและกระเช้าของขวัญ

พ.ท.ธนนรินทร์ แสงทวีเกียรติ ตัวแทน หก.ธก.สก.ทบ มอบเงินสวัสดิการและกระเช้าของขวัญให้แก่ ส.อ.หญิง กชกร อุทัย กรณีคลอดบุตร วันที่ 26 ส.ค. 63

พิธีมอบใบประกาศ และปิดหลักสูตรการอบรมลูกจ้าง พนักงาน และกำลังพลบรรจุใหม่ สก.ทบ. รุ่นที่ ๑

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศ และปิดหลักสูตรการอบรมลูกจ้าง พนักงาน และกำลังพลบรรจุใหม่ สก.ทบ. รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค. ๖๓ ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น ๒ กอท.สก.ทบ.

มหกรรมสินค้าราคาถูกบริเวณด้านหน้า รสก.ทบ. ทุกวันอังคารสิ้นเดือน

จัดมหกรรมสินค้าราคาถูกบริเวณด้านหน้า รสก.ทบ. ทุกวันอังคารสิ้นเดือน ตั้งแต่เวลา 1100 - 1800 เริ่ม 25 ส.ค. 63 ครับ

พ.อ.อาภากร กีระนันทน์ ประจำ มทบ.11 ชรก.กฌป.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ.และกำลังพล กฌป.สก.ทบ. ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ

พ.อ.อาภากร กีระนันทน์ ประจำ มทบ.11 ชรก.กฌป.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ.และกำลังพล กฌป.สก.ทบ. ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นายจรัญ เขียวเจริญ ตำแหน่ง พนักงานรายศพฌาปนสถาน ทบ. วัดอาวุธวิกสิตาราม พร้อมกับมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลืองานศพในส่วนของ สก.ทบ. และ กฌป.สก.ทบ. ณ ศาลา 2 วัดอาวุธวิกสิตาราม เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 63

ผอ.กอท.สก.ทบ. ได้นำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของ สตน.ทบ. รายงานตัวกับ จก.สก.ทบ. ในการเข้ามาตรวจสอบภายใน

ผอ.กอท.สก.ทบ. ได้นำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของ สตน.ทบ. รายงานตัวกับ จก.สก.ทบ. ในการเข้ามาตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ตรวจสอบทางการเงิน ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และตรวจสอบผลการดำเนินงานของ กิจการออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ม.ค.63- 30 มิ.ย.63 โดยมี พ.ท.บุญส่ง หงวนบุญมาก เป็น หน.คณะฯ เมื่อ 24 ส.ค.63

พิธีเปิดหลักสูตรการอบรมลูกจ้าง พนักงาน และกำลังพลบรรจุใหม่ สก.ทบ. รุ่นที่ ๑

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรการอบรมลูกจ้าง พนักงาน และกำลังพลบรรจุใหม่ สก.ทบ. รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ ส.ค. ๖๓ ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น ๒ กอท.สก.ทบ.

ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา สก.ทบ.นำสมาชิกฯ เข้าชมและซื้อผลิตภัณฑ์ ในงาน "โครงการหลวง ๕๑"

คุณ ชฎาภา อรุณรังษี ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา สก.ทบ.นำสมาชิกฯ เข้าชมและซื้อผลิตภัณฑ์ ในงาน "โครงการหลวง ๕๑" เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 63 เวลา 1400 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

รอง จก.สก.ทบ.(๒) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบ้านธนารักษ์เพื่อข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

รอง จก.สก.ทบ.(๒) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบ้านธนารักษ์เพื่อข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ พร้อมด้วย ผอ.กผค.สก.ทบ. และ ผอ.กอท.สก.ทบ. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานโครงการบ้านธนารักษ์ฯ ในแต่ละพื้นที่ และพิจารณาเรื่องที่หน่วยเสนอขอความเห็นชอบ โดยมี รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม กบ.ทบ. ชั้น ๒ บก.ทบ.

พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ จก.กร.ทบ./ รอง หน.คณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทัพบก เป็นประธานการบรรยายงานด้านการประชาสัมพันธ์ของ ทบ.

พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ จก.กร.ทบ./ รอง หน.คณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทัพบก เป็นประธานการบรรยายงานด้านการประชาสัมพันธ์ของ ทบ. พร้อมด้วยวิทยากร บรรยายเรื่อง " การสร้างความเข้าใจ และพัฒนากำลังพลด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ของ ทบ." โดยมี พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๐ ส.ค. ๖๓

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ./ผอ.สพอ.ทบ. พร้อมด้วยคณะเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน และตรวจบัญชีของ กพอ.ทบ. สาขา มทบ.13

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ./ผอ.สพอ.ทบ. พร้อมด้วยคณะเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน และตรวจบัญชีของ กพอ.ทบ. สาขา มทบ.13 ณ มทบ.13 และ กพอ.ทบ. สาขา มทบ.13 โดยมี พล.ต.ธนสิน สุขโข ผบ.มทบ.13/ ประธานกรรมการดำเนินงานฯ และ พ.อ.ศักดิ์ศรี งอยปัดพันธ์ รอง ผบ.มทบ.13/ รองประธานกรรมการดำเนินงานฯ ให้การต้อนรับ เมื่อ 19 ส.ค. 63 เวลา 1000

พ.อ.สุดเขตต์ ชื่นภิรมย์ ผอ.กสม.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. และกำลังพล กสม.สก.ทบ. ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ

พ.อ.สุดเขตต์ ชื่นภิรมย์ ผอ.กสม.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. และกำลังพล กสม.สก.ทบ. ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นายสวงค์ ยะคะเรศ บิดาของ พ.ท.หญิง พาฤณี ปากวิเศษ ตำแหน่ง ประจำ สก.ทบ. ชรก.กสม.สก.ทบ. พร้อมกับมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลืองานศพในส่วนของ สก.ทบ. และ กสม.สก.ทบ. ณ ศาลา 10 วัดเสมียนนารี เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 63

พิธีมอบทุนยังชีพให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ทุพพลภาพ ประจำปี ๒๕๖๓

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบทุนยังชีพให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ทุพพลภาพ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๗ ส.ค. ๖๓

ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร EIS

พ.อ.กฤษดา จินดาลัทธ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยม และติดตามผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร EIS ณ รร.ทบอ.บูรณวิทยา, รร.ทบอ.โยธินวิทยา จว.ร.บ. และ รร.ทบอ.รัชตวิทยา จว.ป.ข.

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. พร้อมคณะ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. พร้อมคณะ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เมื่อ ๑๒ ส.ค. ๖๓

งานฝังศพมารดานายอนุสรณ์ หมัดมอญ สังกัดแผนกเงินกู้ กอท.สก.ทบ.

ผอ.กอท.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. ร่วมงานฝังศพมารดานายอนุสรณ์ หมัดมอญ สังกัดแผนกเงินกู้ กอท.สก.ทบ. พร้อมกับมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลืองานศพในส่วนของ สก.ทบ. และ กอท.สก.ทบ. ณ สุสานมัสยิดดารุสซาลาม อ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี เมื่อวันที่ 11 ส.ค.63

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. กรุณาเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. กรุณาเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พ.อ.วินัย เจริญจันทร์ บิดาของ พ.ท.หญิง ทศวรรณ เจริญจันทร์ หน.ส่งกำลัง กรส.สก.ทบ. พร้อมมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ สก.ทบ. เมื่อ 4 ส.ค.63 และกรุณาเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 8 ส.ค.63 ณ วัดศาลเจ้า อ.เมือง จ.ราชบุรี

ผู้แทน จก.สก.ทบ. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

พ.ท.พิชิตนันท์ วันรักษ์ หน.แผนกยุทธโยธา กสค.สก.ทบ. ผู้แทน จก.สก.ทบ. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางไข่ มารวม มารดาของนายโผน มารวม ตำแหน่ง ช่างประปา กสค.สก.ทบ. ณ วัดมุจลินทร์ จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 6 ส.ค.63

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และลงนามถวายพระพรชัยมงคล

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ ส.ค. ๖๓ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๖ อาคาร บก.สก.ทบ เมื่อ ๑๑ ส.ค. ๖๓

ดำเนินการติดตั้งเครื่อง Thermoscan วัดอุณหภูมิ หน้าทางเข้า One Stop (อาคาร 1 ชั้น 1)

สก.ทบ. โดย กฌป.สก.ทบ. ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่อง Thermoscan วัดอุณหภูมิ หน้าทางเข้า One Stop (อาคาร 1 ชั้น 1) และทางเข้าฌาปนสถานกองทัพบกวัดโสมนัสวิหาร ศาลา 9 ศาลา 10 และศาลา 5

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลองในพื้นที่ กทม. ในโครงการ "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

สก.ทบ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลองในพื้นที่ กทม. ในโครงการ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ สวนสมเด็จสราญราษฏร์มณีรมย์ เมื่อ ๗ ส.ค. ๖๓

ศึกษาดูการใช้โปรแกรม และอุปกรณ์ในการทำ VDO Conference ด้วยโปรแกรม GIN

รอง.ผอ. ศูนย์สารสนเทศ สก.ทบ. นำคณะทำงานมาศึกษาดูการใช้โปรแกรม และอุปกรณ์ในการทำ VDO Conference ด้วยโปรแกรม GIN ที่ ยก.ทบ. เมื่อ 7ส.ค.63

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน และตรวจบัญชีของ กพอ.ทบ. สาขา ทภ.4

เมื่อ 6 ส.ค. 63 เวลา 1000 พ.อ.วสันต์ พึ่งสำเภา รอง จก.สก.ทบ.(1)/รอง ผอ.สพอ.ทบ. พร้อมด้วยคณะเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน และตรวจบัญชีของ กพอ.ทบ. สาขา ทภ.4 ณ มทบ.41 และ กพอ.ทบ. สาขา ทภ.4 โดยมี พ.อ. ธีรพัชร์ เอมพันธ์ หน.กกบ.มทบ.41/ ผจก.กพอ.ทบ. สาขา ทภ.4 ให้การต้อนรับ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอาคารรับรอง ทบ.เกียกกาย

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอาคารรับรอง ทบ.เกียกกาย ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๖ ส.ค. ๖๓

ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร EIS

พ.อ.กฤษดา จินดาลัทธ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยม และติดตามผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร EIS ณ รร.ทบอ.เพชราวุธวิทยา และ รร.ทบอ.ไกรอำนวยวิทยา เมื่อ ๕ ส.ค. ๖๓

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ สก.ทบ. และเงินสวัสดิการสงเคราะห์ กอท.สก.ทบ.

ผอ.กอท.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ สก.ทบ. และเงินสวัสดิการสงเคราะห์ กอท.สก.ทบ. ให้กับ น.ส.ดวงใจ ไพศาล ลูกจ้างชั่วคราว กอท.สก.ทบ. ที่คลอดบุตร เมื่อ 4 ส.ค.63

ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. นำกำลังพล สก.ทบ. ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ณ สนามกีฬากรมยุทธ์ ยศ.ทบ. เมื่อ ๔ ส.ค. ๖๓

ประชาสัมพันธ์กองกิจการร้านสวัสดิการกลาง กรมสวัสดิการทหารบก

ประชาสัมพันธ์กองกิจการร้านสวัสดิการกลาง กรมสวัสดิการทหารบก เปิดให้บริการ วันราชการ เวลา 09.00-20.00 น. วันหยุดราชการ เวลา 09.00-18.00 น. ติดต่อสอบถาม เบอร์ 02-279-6769 ต่อ 108

มหกรรมสินค้า ราคาถูกพิเศษ

มหกรรมสินค้า ราคาถูกพิเศษ ณ บริเวณด้านหน้า ร้านสวัสดิการ ทบ. ทุกวันอังคารสิ้นเดือน เริ่ม 25 ส.ค.63 เวลา 1500 เป็นต้นไป

กองทัพบก ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพบก ประจำปี 2563

กองทัพบก ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพบก ประจำปี 2563 ณ วัดทองธรรมชาติ วรวิหาร ในวันพุธที่ 28 ต.ค. 63 เวลา 1400 ได้ที่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสนามเสือป่า บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 046-2-41418-6 ชื่อบัญชี "กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารบก (กฐินพระราชทาน ทบ.) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-160-8606

เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานพักฟื้นและพักผ่อน ทบ. หาดเจ้าสำราญ

เมื่อ 22 ก.ค. 63 พล.ท.คธายุทธ เสาวคนธ์ รองเสธ.ทบ.(1) เป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานพักฟื้นและพักผ่อน ทบ. หาดเจ้าสำราญ จว.พ.บ. โดยมี พ.อ.กฤษดา จินดาลัทธ รอง จก.สก.ทบ.(2) ร่วมคณะเดินทางฯ ด้วย

ตรวจร่างกายประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อ 22 ก.ค. 63 พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. นำกำลังพล สก.ทบ. ตรวจร่างกายประจำปี ๒๕๖๓ ณ โถงชั้น ๖ บก.สก.ทบ.

กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก เปิดใช้งาน อาคาร 1 ชั้น 1 แล้ว

ท่านสมาชิกสามารถใช้บริการได้ตามปกติ เริ่มวันที่ 8 ก.ค. 63

บรรยายงานด้าน​สวัสดิการ​และ​สิทธิ​กำลังพล​ ให้กับ นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี 2563 จำนวน​ 207 นา

เมื่อ 1 ก.ค.​ 63​ คณะบรรยายงานด้าน​สวัสดิการ​และ​สิทธิ​กำลังพล​ โดยมี​ พ.อ.​ กฤษดา จินดาลัทธ รอง​ จก.สก.ทบ.​ (2) เป็นหัวหน้าคณะ​ ได้บรรยายงานฯ​ ให้กับ นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี 2563 จำนวน​ 207 นาย​ ​ ณ​ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัด นครนายก

การจัดงานช่วง new normal สโมสรทหารบก วิภาวดี

ลักษณะการจัดงานช่วง new normal รัฐยังไม่ปลดล็อคเรามีทางออกให้นะคะ ดูแพกเกจและสอบถามที่สโมสรทหารบก (วิภาวดี) เบอร์ 02-616-0055 ต่อ 241,247

โครงการออมเงินสุขใจวัยเกษียณกับ อทบ. ดอกเบี้ยสูง 3.5% ต่อปี

โครงการออมเงินสุขใจวัยเกษียณกับ อทบ. ดอกเบี้ยสูง 3.5% ต่อปี ติดต่อแผนกเงินฝาก : 092-278-3174,02-657-3781 ทบ.91579

บรรยายงานด้าน​สวัสดิการ​และ​สิทธิ​กำลังพล​ ให้กับ นร.รร.ช.กช.​จำนวน​ 200นาย​ ณ จว.ราชบุรี

เมื่อวันพุธที่​ 1​7 มิ.ย.​ 63​ คณะบรรยายงานด้าน​สวัสดิการ​และ​สิทธิ​กำลังพล​ โดยมี​ พ.อ.​ กฤษดา จินดาลัทธ รอง​ จก.สก.ทบ.​ (2) เป็นหัวหน้าคณะ​ ได้บรรยายงานฯ​ ให้กับ นร.รร.ช.กช.​จำนวน​ 200นาย​ ณ จว.ราชบุรี

บรรยายงานด้าน​สวัสดิการ​และ​สิทธิ​กำลังพล​ ฯ​ ให้กับ ผู้บังคับหน่วยที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ของกองทัพบกรุ่นที่ 16​ จำนวน​ 75 นาย​

เมื่อวันอังคารที่​ 16 มิ.ย.​ 63​ คณะบรรยายงานด้าน​สวัสดิการ​และ​สิทธิ​กำลังพล​ โดยมี​ พ.อ.​ธวัชชัย ศิริปรุ​ ผอ.กฌป.สก.ทบ.​ เป็นหัวหน้าคณะ​ ได้บรรยายงานฯ​ ให้กับ ผู้บังคับหน่วยที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ของกองทัพบกรุ่นที่ 16​ จำนวน​ 75 นาย​ ณ​ ห้องประชุมเสนาปฏิพัทธ์ ยศ.ทบ.

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสวัสดิการสถานพักฟื้นและพักผ่อน ทบ. ครั้งที่ 2/2563

วันอังคารที่ 16 มิ.ย.63 เวลา 1330 จก.สก.ทบ รอง จก.สก.ทบ.(2), ผอ.กผค.สก.ทบ., ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสวัสดิการสถานพักฟื้นและพักผ่อน ทบ. ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม กพ.ทบ.(1) โดยมีรองเสธ.ทบ.(1) เป็นประธาน

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบ้านธนารักษ์ ครั้งที่ 3/2563

วันจันทร์ที่ 15 มิ.ย.63 เวลา 1330 รอง จก.สก.ทบ.(2), ผอ.กผค.สก.ทบ., ผอ.กอท.สก.ทบ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบ้านธนารักษ์ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม กพ.ทบ.(1) โดยมีรองเสธ.ทบ.(1) เป็นประธาน

บรรยายงานฯ​ ให้กับ นักเรียนนายสิบ​เหล่า​ สพ.​ และ​พธ.​ จำนวน​ 60 นาย​

เมื่อศุกร์ที่​ 1​2 มิ.ย.​ 63​ คณะบรรยายงานด้าน​สวัสดิการ​และ​สิทธิ​กำลังพล​ โดยมี ผอ.กอท.สก.ทบ.​ เป็นหัวหน้าคณะ​ ได้บรรยายงานฯ​ ให้กับ นักเรียนนายสิบ​เหล่า​ สพ.​ และ​พธ.​ จำนวน​ 60 นาย​ ณ​ ห้องเธียร์เตอร์​ ชั้น​ 2​ สก.ทบ.

ประชุมคณะกรรมการบริหาร
อาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง) เทอดดำริ

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารอาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง) เทอดดำริ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคาร บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๕ มิ.ย. ๖๓

บรรยายงานด้านสวัสดิการ และสิทธิกำลังพล ให้กับ นร.รร.ขส.ขส.ทบ. จว.นนทบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่​ 1​1​ มิ.ย.​ 63​ รอง ผอ.กอท.สก.ทบ. ได้ร่วมคณะบรรยายงานด้าน​สวัสดิการ​และ​สิทธิ​กำลังพล​ โดยมี​ พ.อ.​ กฤษดา จินดาลัทธ รอง​ จก.สก.ทบ.​ (2) เป็นหัวหน้าคณะฯ​ โดยบรรยายงานให้กับ นร.รร.ขส.ขส.ทบ.​ จำนวน​ 80​ นาย​ ณ​ รร.ขส.ขส.ทบ. จว.นนทบุรี

บรรยายงานด้าน​สวัสดิการ​และ​สิทธิ​กำลังพล​ ​ ให้กับ นร.รร.ส.ส​ส.​ จำนวน​ 160​ นาย​

เมื่อวันพุธ​ที่​ 10​ มิ.ย.​ 63​ พ.อ.​ ชำนาญ ใจทัน​ ผอ.กผค.สก.ทบ.​ เป็นหัวหน้่าคณะ​บรรยายงานด้าน​สวัสดิการ​และ​สิทธิ​กำลังพล​ ​ ให้กับ นร.รร.ส.ส​ส.​ จำนวน​ 160​ นาย​ ณ ​จว.สมุทรสาคร​

พิธีมอบทุนการศึกษา บุตรข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด สก.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๓

พิธีมอบทุนการศึกษา บุตรข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด สก.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานในพิธี ณ ห้องรับรอง ชั้น ๑ อาคาร บก.สก.ทบ. เมื่อ ๘ มิ.ย. ๖๓

กำลังพล สก.ทบ. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิ.ย. ๖๓ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เมื่อ ๓ มิ.ย. ๖๓

พ.อ.สุภร สัมมา ผอ.กสค.สก.ทบ. นำกำลังพล สก.ทบ. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิ.ย. ๖๓ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เมื่อ ๓ มิ.ย. ๖๓

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิ.ย. ๖๓

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิ.ย. ๖๓ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๖ อาคาร บก.สก.ทบ เมื่อ ๒ มิ.ย. ๖๓

กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

กำลังพล สก.ทบ. ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พ.ค. ๖๓ และ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เม.ย. ๖๓ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เมื่อ ๓๐ เม.ย. ๖๓

ตรวจเครดิตบูโร…ได้ที่ไหนบ้าง ในช่วงวิกฤติ COVID-19

ตรวจเครดิตบูโร…ได้ที่ไหนบ้าง ในช่วงวิกฤติ COVID-19

ได้รับการสนับสนุน Ethyl Alcoholจำนวน ๔๐๐ ลิตร

บริษัท อิทธิฤทธิ์ อิเลคตริค จำกัด และ บริษัท ยูเนี่ยนเคมีคอล แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด สนับสนุน Ethyl Alcoholจำนวน ๔๐๐ ลิตร ให้กับ กรมสวัสดิการทหารบก โดยมี พ.อ. กฤษดา จินดาลัทธ รอง จก.สก.ทบ.(๒) รักษาราชการแทน จก.สก.ทบ. รับมอบ ณ โถงกลาง ชั้น ๑ สก.ทบ. เมื่อ ๒๑ เม.ย. ๖๓

คำสั่งการจาก ผู้บัญชาการทหารบก ถึงกำลังพลกองทัพบก

เนื่องจาก กองทัพบกมีหน้าที่ในการเตรียมกำลังพล บุคคลากรทางการแพทย์ และยุทโธปกรณ์ทุกประเภทในการสนับสนุนรัฐบาล จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งการเตรียมความพร้อมเรื่องกำลังพลมีความสำคัญสูงสุดในเวลานี้ เพื่อให้การควบคุมพิทักษ์ และ ปกป้องกำลังพลและครอบครัวของกองทัพบก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงของให้กำลังพลในสังกัด ปฏิบัติตามคำสั่ง ทั้ง 7 ข้อ และขอให้กำลังพลทุกนายติดตามสถานการณ์และปฏิบัติตามคำสั่งของกองทัพบกอย่างเคร่งครัด โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2563

การบรรยายและตรวจเยี่ยมงานด้านสวัสดิการแก่หน่วยส่วนภูมิภาค ณ มทบ.14 จว.ช.บ.

การบรรยายและตรวจเยี่ยมงานด้านสวัสดิการแก่หน่วยส่วนภูมิภาค ณ มทบ.14 จว.ช.บ.เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มี.ค. 63 เวลา 0900-1200 โดยมี รอง จก.สก.ทบ.(1) เป็นหัวหน้าคณะฯ มีการชี้แจงทำความเข้าใจแก่ ผบ.หน่วย และ ตอบข้อซักถามต่างๆ , ตรวจเยี่ยมกิจการสวัสดิการของ มทบ.14 รวมทั้งบรรยายงานด้านสวัสดิการให้แก่ เจ้าหน้าที่และกำลังพล ของ มทบ.14 จำนวน 150 นาย

ไขข้อข้องใจการจ่ายเงิน ฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.

ไขข้อข้องใจการจ่ายเงิน ฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.

แนวทางการคัดกรองผู้เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสียง

แนวทางการคัดกรองและควบคุมโรคผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลี ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ

มอบเกียรติบัตรชมเชย ให้แก่กำลังพล สก.ทบ. ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. มอบเกียรติบัตรชมเชย ให้แก่กำลังพล สก.ทบ. ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๙ มี.ค. ๖๓

พิธีมอบเงินสินไหมทดแทนให้กับทายาทของกำลังพลที่เสียชีวิต

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนให้กับทายาทของกำลังพลที่เสียชีวิต ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๙ มี.ค. ๖๓

ตรวจความพร้อมดูการชั่งน้ำหนักและตรวจร่างกายของนักมวยที่จะทำการชกใน"ศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกริกไกร"

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ./นายสนามมวยเวทีลุมพินี และกรรมการบริหาร,โปรโมเตอร์ ตรวจความพร้อมดูการชั่งน้ำหนักและตรวจร่างกายของนักมวยที่จะทำการชกใน"ศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกริกไกร" อนึงสนามมวยเวทีลุมพินี ได้พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อพื้นที่ภายในและภายนอกสนามมวยเวทีลุมพินี เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด -19 ขอความกรุณาแฟนมวยได้ล้างมือด้วยเจลที่สนามมวยได้จัดเตรียมไว้หน้าประตูทางเข้าและสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าสนามมวยด้วย ณ สนามมวยเวทีลุมพินี เมื่อ 6 มี.ค.63

พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อพื้นที่ภายในและภายนอกสนามมวยเวทีลุมพินี ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด -19

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ./นายสนามมวยเวทีลุมพินี มอบให้ พ.อ.มงคล บุตรดาวงษ์ หน.ฝ่ายธุรการสนามมวยเวทีลุมพินี นำเจ้าหน้าที่ทีมรักษาความสะอาดเขตป้อมปราบศูตรพ่าย กทม. พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อพื้นที่ภายในและภายนอกสนามมวยเวทีลุมพินี เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด -19 และเรียกความเชื่อมั่นให้กับแฟนมวย ณ สนามมวยเวทีลุมพินี เมื่อ 5 มี.ค.63

บรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล ประจำปีงบประมาณ 2563

รอง จก.สก.ทบ.(2) ,ผู้แทน กฌป.สก.ทบ., รองผอ.กอท.สก.ทบ. ,รอง ผอ.กฌป.สก.ทบ. และ รอง ผอ.กรส.สก.ทบ. บรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่ นพบ.จำนวน 78 นาย เมื่อวันพุธ ที่ 4 มี.ค. 63 เวลา 0900-1200 ณ อาคารกองการศึกษา วพบ. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การประชุมคณะทำงานจัดระเบียบและปรับปรุงที่พักอาศัย อาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง)

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดระเบียบและปรับปรุงที่พักอาศัย อาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง) ณ ห้องประชุม สก.ทบ. ชั้น ๖ เมื่อ ๒ มี.ค. ๖๓

แถลงข่าวการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๗๐

พล.อ. สุนัย ประภูชะเนย์ ผช.ผบ.ทบ. เป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๗๐ ซึ่งจัดการแข่งขัน ณ กองทัพภาคที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. ร่วมแถลงข่าว ณ ห้อง ๒๒๑ บก.ทบ. เมื่อ ๒๗ ก.พ. ๖๓

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสวัสดิการสถานพักฟื้นและพักผ่อน ทบ. ครั้งที่ 1/2563

วันอังคารที่ 25 ก.พ.63 เวลา 1300 จก.สก.ทบ.,รอง จก.สก.ทบ.(2) และผอ.กผค.สก.ทบ. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสวัสดิการสถานพักฟื้นและพักผ่อน ทบ. ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม กพ.ทบ.(1) โดยมีรองเสธ.ทบ.(1) เป็นประธาน

ตรวจเยี่ยมการพัฒนาพื้นที่ อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) สามเสน

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมการพัฒนาพื้นที่ อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) สามเสน เพื่อเป็นการจัดระเบียบและพัฒนาภูมิทัศน์ในพื้นที่และบริเวณโดยรอบให้มีความสะอาดเรียบร้อย ณ อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) สามเสน เมื่อ ๒๔ ก.พ. ๖๓