เกี่ยวกับเรา


Photo by NightMare

กรมสวัสดิการทหารบก

เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน

กรมสวัสดิการทหารบก ได้จัดตั้งขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ อันเนื่องมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ในขณะนั้นประสบปัญหายุ่งยาก บรรดาทหาร และประชาชนต้องประสบกับความยากแค้นเกี่ยวกับการครองชีพ โดยเฉพาะในด้านเครื่องอุปโภค บริโภค ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ในฐานะผู้บัญชาทหารบก ในขณะนั้น ได้พิจารณาเห็นว่า หากปล่อยให้ภาวะการครองชีพทหารหาญเป็นเช่นนี้ต่อไป จะทำให้ รั้วของชาติตกอยู่ในฐานะลำบาก อันจะเป็นภัยของชาติอย่างใหญ่หลวง จึงได้เห็นทางแก้ไขโดยวางวัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาดำเนินการสงเคราะห์ ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ข้าราชการประจำการในกองทัพบก และได้เสนอต่อรัฐบาลออกเป็น พระราชกฤษฎีกาให้จัดตั้ง "กรมสวัสดิการทหารบก" เมื่อ วันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๙๑ ตามคำสั่งกองทัพบก ที่ ๑๓๕/๑๒๐๐๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๙๑ โดยอาศัย เค้าโครงจากกองทัพบกสหรัฐ มาดัดแปลงแก้ไขให้เหมาะสม กับสถานการณ์ในขณะนั้น หลังจากการก่อตั้ง กรมสวัสดิการทหารบก ได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา ปัจจุบัน กรมสวัสดิการทหารบก มีการจัดตามอัตราเฉพาะกิจ หมายเลข ๒๕๐๐