ประชาสัมพันธ์

อบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือนตุลาคม61

พ.อ.สนธยา แก้วกูล รอง ผอ.กสค.สก.ทบ.
เป็นประธานการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือน
ในวันพุธที่ 31 ต.ค.61 เวลา 1400-1500
ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี)
โดยได้นิมนต์ พระอาจารย์ ดร.วรวัฒน์ วรวฑฺฒโน
จากวัดโตนต อ.บางกรวย จว.นนทบุรี
มาบรรยายธรรม ในหัวข้อเรื่อง "การสื่อสารในทางสร้างสรรค์"

เลี้ยงแสดงความยินดีที่คู่สมรสสมาชิกแม่บ้าน ทบ. ได้รับการโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้น

คุณ มุนินทร์ลักษณ์ จุ้ยเจริญ ประธานชมรมแม่บ้าน สก.ทบ.
และคุณ รัตนา พึ่งสำเภา รองประธานชมรมแม่บ้าน สก.ทบ.(1)
ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีที่คู่สมรสสมาชิกแม่บ้าน ทบ.
ได้รับการโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้น
และมอบนโยบายการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้าน ทบ.
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ต.ค. 61 เวลา 1000
ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสร ทบ.(ส่วนกลาง) วิภาวดี

ประธานชมรมแม่บ้าน สก.ทบ.และคณะ
รับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

ตรวจสอบสมุดประวัติ

ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เพื่อนำสมุดประวัติรับราชการของนายทหารสัญญาบัตร สก.ทบ.ไปตรวจเทียบ

จัดการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร หัวข้อ
“การสร้างระเบียบวินัยในตนเอง”

จัดการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน ก.ย. ๖๑ โดยได้นิมนต์พระมหาอดุลย์จากวัดยานนาวา มาบรรยายธรรมในหัวข้อเรื่อง “การสร้างระเบียบวินัยในตนเอง”

ต้อนรับนายกสมาคมแม่บ้าน ทบ.

คณะชมรมแม่บ้าน สก.ทบ. ร่วมต้อนรับนายกสมาคมแม่บ้าน ทบ. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสนามกีฬา ทบ.

การอบรมศีลธรรมทหาร ประจำเดือน ก.ย.๖๐

มอบเงินสวัสดิการคลอดบุตร