ประชาสัมพันธ์

ประธานชมรมแม่บ้าน สก.ทบ.และคณะ
รับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

ตรวจสอบสมุดประวัติ

ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เพื่อนำสมุดประวัติรับราชการของนายทหารสัญญาบัตร สก.ทบ.ไปตรวจเทียบ

จัดการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร หัวข้อ
“การสร้างระเบียบวินัยในตนเอง”

จัดการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน ก.ย. ๖๑ โดยได้นิมนต์พระมหาอดุลย์จากวัดยานนาวา มาบรรยายธรรมในหัวข้อเรื่อง “การสร้างระเบียบวินัยในตนเอง”

ต้อนรับนายกสมาคมแม่บ้าน ทบ.

คณะชมรมแม่บ้าน สก.ทบ. ร่วมต้อนรับนายกสมาคมแม่บ้าน ทบ. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสนามกีฬา ทบ.

การอบรมศีลธรรมทหาร ประจำเดือน ก.ย.๖๐

มอบเงินสวัสดิการคลอดบุตร