// ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

รับสมัครบุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุนเข้ารับราชการ
เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561

งานจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือสวัสดิการและสิทธิกำลังพลกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2561

ประกาศ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561

งานจ้างเหมา ดูแลสวน ประจำปี 2561

ประกาศ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561

การจัดซื้อพัสดุไฟฟ้า อาคารรับรองเกษะโกมล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ประกาศ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560
การสอบบรรจุทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน
ไฟล์ประกอบ ประกาศ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
การสอบบรรจุทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ
ไฟล์ประกอบ ประกาศ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคางานซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดุริยางค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ไฟล์ประกอบ ประกาศ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557
ขอเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิคพร้อมราคา
ไฟล์ประกอบ ประกาศ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคางานซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดุริยางค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ไฟล์ประกอบ ประกาศ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557
ประกาศ การประกวดราคาซื้อวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดุริยางค์ จำนวน 87 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ไฟล์ประกอบ ประกาศ เมื่อวันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2557
ประกาศ สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ “คู่มือสวัสดิการและสิทธิกาลังพลกองทัพบก”
ไฟล์ประกอบ ประกาศ เมื่อวันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2557
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมบารุงอุปกรณ์ดุริยางค์ จานวน ๘๗ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ไฟล์ประกอบ ประกาศ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557
ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานประกวดราคาซื้อชื้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดุริยางค์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์
ไฟล์ประกอบ ประกาศ เมื่อวันที่ 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศ การประกวดราคาซื้อวัสดุ และชื้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ดุริยางค์ จำนวน 87 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ไฟล์ประกอบ ประกาศ เมื่อวันที่ 11 - 16 กุมภาพันธ์ 2558
ไฟล์ประกอบ ประกาศ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศ การประกวดราคาซื้อวัสดุ และชื้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ดุริยางค์ จำนวน 87 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ไฟล์ประกอบ ประกาศ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558
เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาซื้อวัสดุหีบห่อ สาหรับใช้ในการเคลื่อนย้ายของ กรมสวัสดิการทหารบก และคณะทางานกองทัพบก เข้าที่ตั้งชั่วคราว)
ไฟล์ประกอบ เชิญชวน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาซื้ออุปกรณ์และเครื่องแต่งกายนักกีฬาฟุตบอล การแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ ๔๘ ประจาปี ๒๕๕๘
ไฟล์ประกอบ เชิญชวน เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2558
เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาซื้ออุปกรณ์และเครื่องแต่งกายนักกีฬามวยสากลสมัครเล่น การเข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ ๔๘ ประจาปี ๒๕๕๘
ไฟล์ประกอบ เชิญชวน เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2558
เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาจ้างเหมาบารุงรักษาล้างทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อาคารรับรองเกษะโกมล
ไฟล์ประกอบ เชิญชวน เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2558
ขอเชิญเสนอราคาจ้างย้าย พร้อมติดตั้งระบบบริหารกิจการออมทรัพย์ ข้าราชการกองทัพบก ณ อาคารที่พักนักกีฬากำลังเอก ภายในสนามกีฬากองทัพบกกส์
ไฟล์ประกอบ เชิญชวน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558
บัญชีรายละเอียดการจ้างย้าย พร้อมติดตั้งระบบบริหารกิจการออมทรัพย์ ข้าราชการกองทัพบก
ไฟล์ประกอบ เชิญชวน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558
เรื่อง การประกวดราคาซื้อวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดุริยางค์ จำนวน 114 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)
ไฟล์ประกอบ เชิญชวน เมื่อวันที่ 28 กันยายน - 5 ตุลาคม 2558