แนะนำเว็บไซต์ "ศูนย์การเรียนรู้ กรมสวัสดิการทหารบก" (KM)

ตอนนี้ "กรมสวัสดิการทหารบก" ได้จัดตั้งเว็บไซต์ "ศูนย์การเรียนรู้กรมสวัสดิการทหารบก
เพื่อประชาสัมพันธ์ และแนะนำบริการ และการทำงานต่าง ๆ ของหน่วยงานภายในของกรมสวัสดิการทหารบก
อย่าลืมเข้าไปเยี่ยมชมกันนะครับที่ - "ศูนย์การเรียนรู้กรมสวัสดิการทหารบก"

ผู้ประกาศ : นายสมโภช เตชะวิกัย

แนวทางการดำเนินการพัสดุของกิจการสวัสดิการใน ทบ.

เนื่องจาก ผบ.ทบ./ประธานกรรมการสวัสดิการ ทบ.ได้กรุณาอนุมัติ แนวทางการดำเนินการพัสดุของกิจการ
สวัสดิการใน ทบ. เมื่อ ๒๒ ก.ย. ๕๕ แล้วนั้น แผนกส่งกำลัง กองแผนและโครงการกรมสวัสดิการทหารบก
ได้นำข้อมูล แนวทางการดำเนินการพัสดุของกิจการสวัสดิการใน ทบ.และตัวอย่าง (ร่าง)
ระเบียบคณะกรรมการ........................ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๕
ให้หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่
www.awd-plan-project.com เมนู KMกองแผนและโครงการ /แผนกส่งกำลัง (เมนูอยู่ด้านซ้ายมือบนหน้าหลัก) หรือ
สามารถดาวน์โหลดได้โดยตรงตามLinkด้านล่างนี้
๑. แนวทางการดำเนินการพัสดุของกิจการสวัสดิการใน ทบ.
๒. ตัวอย่าง (ร่าง)ระเบียบคณะกรรมการ...............................ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๕

ที่มา: แผนกส่งกำลัง กองแผนและโครงการ

ผู้ประกาศ : นายสมโภช เตชะวิกัย

โครงการสงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตรข้าราชการและลูกจ้าง ทบ.

กรมสวัสดิการทหารบก/ศูนย์อำนวยการสงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตรข้าราชการและลูกจ้าง ทบ.
กำหนดแผนดำเนินงานเปิดศูนย์สงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตรข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ประจำปี ๒๕๕๖
ประมาณเดือน ก.พ.- เม.ย.๕๖ เพื่อช่วยเหลือบุตรข้าราชการและลูกจ้าง ทบ.ที่ต้องการเดินทางไปสอบเข้าศึกษาต่อจาก
ภาคบังคับ (ชั้น ม.๓) จนถึงระดับอุดมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยงดการให้ความรู้ก่อนการสอบ ตามนโยบาย ทบ. ดังนี้
  • ๑. ระดับ ม.๓ ต้องการสอบเข้า รร.ชท.
  • ๒. ระดับ ม.๓ ต้องการสอบเข้า รร.ตท.
  • ๓. ระดับ ม.๖ ต้องการสอบเข้า รร.นส.ทบ.
  • ๔. ระดับ ม.๖ ต้องการสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย
หากกำลังพล ทบ.ท่านใด มีความประสงค์จะนำบุตรเข้าร่วมโครงการฯ ประจำปี ๒๕๕๖ กรุณาส่งข้อมูลให้ แผนกโครงการ
กองแผนและโครงการ ภายในวันที่ ๙ พ.ย.๕๕ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงแนวทางการดำเนินโครงการ
สงเคราะห์การสอบฯ ประจำปี ๒๕๕๖ หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่
โครงการสงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตรข้าราชการและลูกจ้าง ทบ.

ที่มา: แผนกโครงการ กองแผนและโครงการ

ผู้ประกาศ : นายสมโภช เตชะวิกัย

โครงการดูแลสภาพจิตใจกำลังพลที่จบภารกิจจากการปฏิบัติราชการสนาม
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน

ทาง ทบ. มีความห่วงใยในกำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนามในทุกห้วงเวลา ทั้งก่อน ระหว่าง
และหลังการปฏิบัติราชการสนาม ซึ่งการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง
ส่งผลกระมบโดยตรงต่อสุขภาพจิตของกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ จึงเห็นควรให้ พบ.
ดำเนินการตามแนวทางที่ ผบ.ศปก.ทบ. ให้ไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลสภาพจิตใจของกำลังพล
ให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญและบบรรลุตามภารกิจของทางราชการ
โดบจะสามารถดาวน์โหลดเอกสารของทาง พบ. ได้ที่ เอกสาร พบ.

ผู้ประกาศ : นายสมโภช เตชะวิกัย

 
รายชื่อผู้ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน ในการประกันชีวิตทหาร