//เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก

พล.ต.เกษม เบญจนิรัติศัย

เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก คนที่ ๒๓

วันเกิด ๒๓ ก.ย. ๒๕๐๐
ที่อยู่ปัจจุบัน : ๔๒๖ ซอยพึ่งมี ๑๘ ถนนสุขุมวิท ๙๓ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐

// ประวัติ

ประวัติทางการศึกษา
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
 • โรงเรียนเตรียมทหาร นตท.รุ่นที่ ๑๘
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๒๙
 • โรงเรียนสงครามพิเศษ หลักสูตร โดดร่ม รุ่นที่ ๑๒๖
 • โรงเรียนสงครามพิเศษ หลักสูตร จู่โจม รุ่นที่ ๖๑
 • หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ร. รุ่นที่ ๗๐ รร.ร.ศร.
 • หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ร. รุ่นที่ ๕๐ รร.ร.ศร.
 • หลักสูตรประจำ ชุดที่ ๖๙ รร.สธ.ทบ.สบส.
 • หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๔๘ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 • หลักสูตรปริญญา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) มหาวิทยาลัยบูรพา
ยศทหาร
 • ว่าที่ ร.ต. ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕
 • ร.ต. ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๕
 • ร.ท. ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๖
 • ร.อ. ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๙
 • พ.ต. ตั้งแต่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๒
 • พ.ท. ตั้งแต่ ๑๗ เมษายน ๒๕๓๙
 • พ.อ. ตั้งแต่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖
 • พ.อ.(พ) ตั้งแต่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๑
 • พล.ต. ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
ตำแหน่งราชการ
 • ผบ.มว.ค.๖๐ ร้อย.อาวุธเบา ร.๙ พัน.๓
 • รอง ผบ.ร้อย.อาวุธเบา ร.๙ พัน.๓
 • ผช.ฝอ.๓ ร.๙ พัน ๓
 • ผบ.ร้อย.อาวุธเบา ร.๙ พัน.๓ (ร.อ.)
 • ผบ.ร้อย.อาวุธเบา ร.๙ พัน ๓ (พ.ต.)
 • ฝอ.๓ ร.๙ พัน.๓
 • ประจำ รร.สธ.ทบ.สบส.
 • นายทหารฝ่ายกำลังพล กรม.สน.พล.ร.๙
 • รอง ผบ.ร.๒๙ พัน.๒
 • หน.ฝ่ายยุทธการ พล.ร.๙
 • ผบ.ร.๙ พัน ๑
 • เสธ.ร.๑๙
 • รอง ผบ.ร.๑๙
 • ผบ.จทบ.ก.จ.
 • ผบ.กรม สน.พล.ร.๙
 • ผบ.ร.๒๙
 • รอง ผบ.พล.ร.๙
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพบก
 • จก.สก.ทบ.
ราชการพิเศษ
 • ศปก.ทบ. (อรัญประเทศ)
 • กอ.รมน. (ทหารพราน)
 • ศปก.ทบ. (อรัญประเทศ)
 • ศปก.ทบ. (กองพันผสมเตรียมพร้อม)
 • กอ.รมน. (โครงการพระราชดำริ)
 • ศปก.ทบ. (ฉก.ร.๙ ทองผาภูมิ)
 • ศปก.ทบ. (ฉก.ร.๙ สวนผึ้ง)
 • ศปก.ทบ. (กกล.สุรสีห์)
 • ศปก.ทบ. (ฉก.จงอางศึก)
 • ศปก.ทบ. (ฉก.ลาดหญ้า)
 • ศปก.ทบ. (ฉก.ร.๙ ทองผาภูมิ)
 • ศปก.ทบ. (กกล.สุรสีห์)
เครื่องราชอิสนิยาภรณ์
 • จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ.๒๕๓๐
 • ตริตาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ.๒๕๓๔
 • ตริตาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ.๒๕๔๐
 • ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ.๒๕๔๗
 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ.๒๕๕๒
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ.๒๕๕๔
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ.๒๕๕๗
ตำแหน่งพิเศษ
 • ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น ราชองครักษ์เวร ๒๕๕๓
 • ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษประจำ กรม นนร.รอ.รร.จปร. ๒๕๕๗