พลตรี เกษม เบญจนิรัติศัย
เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก

พันเอก ศุภณัฐ แก้วหิรัญ
รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ๑

พันเอก ชวภณ จุ้ยเจริญ
รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ๒

พันเอก ประดิษฐ์ อิ่มรส
ผอ.กองแผนและโครงการ

พันเอก วสันต์ พึ่งสำเภา
ผอ.กองการออมทรัพย์

พันเอก สุดเขตต์ ชื่นภิรมย์
ผอ.กองการฌาปนกิจ

พันเอก สมสกุล วิจิตรภาพ
ผอ.กองการกีฬา

พันเอก ธวัชชัย ศิริปรุ
ผอ.การร้านค้าสวัสดิการกลาง

พันเอก มงคล บุตรดาวงษ์
ผอ.การการสงเคราะห์

พันเอก กฤษดา จินดาลัทธ
ผอ.กองกิจการสโมสร

พันเอก ชำนาญ ใจทัน
หน.กองธุรการ