พลตรี ศุภณัฐ แก้วหิรัญ
เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก

พันเอก ชวภณ จุ้ยเจริญ
รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ๑

พันเอก วสันต์ พึ่งสำเภา
รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ๒

พันเอก พศิณ อิ่มรส
ผอ.กองแผนและโครงการ

พันเอก กฤษดา จินดาลัทธ
ผอ.กองการออมทรัพย์

พันเอก ธวัชชัย ศิริปรุ
ผอ.กองการฌาปนกิจ

พันเอก สมสกุล วิจิตรภาพ
ผอ.กองการกีฬา

พันเอก มงคล บุตรดาวงษ์
ผอ.กองกิจการร้านสวัสดิการกลาง


ผอ.กองการสงเคราะห์

พันเอก สุดเขตต์ ชื่นภิรมย์
ผอ.กองกิจการสโมสร

พันเอก ชำนาญ ใจทัน
หน.กองธุรการ