ติดต่อเรา

แผนที่ กรมสวัสดิการทหารบก
ลำดับ หน่วยขึ้นตรง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ ทบ.
  พล.ต.สุรไกร จัตุมาศ
เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก
0-2281-8194
0-2297-5935
91501
  พ.อ.บรรณวัฒน์  มาโกมล
รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก 1
0-2281-5903
0-2297-5937
91502
  พ.อ.ธนาวุฒิ  จันทร์เทศ
รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก 2
0-2281-8206
0-2297-5936
91503
1 สำนักงานผู้บังคับบัญชา 0-2281-7455
0-2297-5925
91504
2 นายทหารพระธรรมนูญ 0-2297-5713 91635
3 นายทหารงบประมาณ 0-2291-5624 91629
4 แผนกการเงิน 0-2281-8216  
  พ.อ.จตุพร  ดิสราพร
หัวหน้าแผนกการเงิน
0-2281-8216
0-2297-5942
91632
  ส่วนธุรการและค่าใช้สอย 0-2297-5714   
  ส่วนเงินเดือนและบัญชี (แฟกซ์) 0-2297-5892  
5 กองธุรการ 0-2282-9433
0-2297-5785
91506
  พ.อ.สรรค์พร พงศบุตร
หัวหน้ากองธุรการ
0-2297-5898 91507
  แผนกสารบรรณ 0-2281-2652
0-2297-5776
91509
  แผนกพลาธิการ 0-2281-4942
0-2297-5946
91514
  แผนกขนส่ง 0-2297-5626 91520
  แผนกสวัสดิการ 0-2297-5787 91519
  รับ - ส่ง หนังสือกรมสวัสดิการ 0-2281-8132
  ทหารบก 0-2297-5944 91524
  สหกรณ์ออมทรัพย์ 0-2297-5775 91594
6 กองแผนการและโครงการ 0-2281-3186
0-2297-5712
  พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ
ผู้อำนวยการ
0-2281-8104
0-2297-5938
91526
  พ.อ.ประดิษฐ์  อิ่มรส
รองผู้อำนวยการ
0-2297-5939 91527
  แผนกส่งกำลัง 0-2281-9851
0-2297-5832
91535
  แผนกกำลังพล 0-2282-6673
0-2297-5833
91531
91532
  แผนกแผน 0-2281-9980
0-2297-5926
91543
91544
  แผนกโครงการ 0-2281-7454
0-2297-5949
91539
91540
7 กองการออมทรัพย์
ตู้กลาง อัตโนมัติ 27 เลขหมาย
0-2657-3700 91590
91591
91592
95940
95897
  พ.อ.วสันต์  พึ่งสำเภา
ผู้อำนวยการ
3777 91589
  พ.อ.มงคล  บุตรดาวงษ์
รองผู้อำนวยการ
3733 91588
  หัวหน้าฝ่ายธุรการ 3755 91593
  ธุรการ 3756
3766
 
  ประชาสัมพันธ์ 3711
3750
 
  หัวหน้าแผนกเงินฝาก 3799 91577
  แผนกเงินฝาก 3780
3783 - 85
91578 - 79
97579
หัวหน้าแผนกเงินกู้ 3722 91571
ส่วนเงินกู้พิเศษ 3723 - 28 91572
ส่วนกรรมวิธีพิเศษ 3729 - 35 91575 - 76
  ไถ่ถอน 3701 - 05  
โครงการสร้างหลักประกัน 3743 - 46
3770 - 79
91573 - 74
หัวหน้าแผนกบัญชี 3788 91568
  ห้องรับ - จ่ายเงิน 3751 - 53
  ส่วนควบคุมเบิกจ่าย 3754 - 58
  หัวหน้าแผนกตรวจสอบติดตามหนี้สิน 3773 91595
  แผนกตรวจสอบและติดตามหนี้สิน 3786 - 91
  ส่วนดำเนินพรรมวิธีข้อมูล 3712 - 21
8 กองการกีฬา (ตู้กลาง) 0-2278-5000
0- 2278-5096
0-2271-2060 - 1
90293
90295 - 96
95187
  พ.อ.ธเนศร์  จุ้ยเจริญ
ผู้อำนวยการ
101
0-2278-5001
แฟกซ์ 0-2278-5095
95188
  รองผู้อำนวยการ 102
0-2278-2011
  แผนกธุรการ 131
แฟกซ์ 0-2271-2065
  แผนกจัดการแข่งขัน 141 - 42
  สง.กพก.สก.ทบ. 141 - 42
  แผนกส่งเสริมกีฬา 151 - 52
  สำนักงานศูนย์อำนวยการ 161 - 63
  แผนกเครื่องกีฬา 171 - 72
  แผนกวิทยาศาสตร์การกีฬา 181 - 82
  แผนกบริการ 0-2278-5097 90294
9 กองกิจการสโมสร 0-2281-5846
0-2297-5947
  พ.อ.สมภพ  ศรีศิริ
ผู้อำนวยการ
0-2281-5886
0-2297-5793
91598
  รองผู้อำนวยการ 0-2297-5628
0-2281-5490
91599
  แผนกควบคุมรายได้และทรัพย์สิน 0-2297-5789 91601
  แผนกกีฬาสโมสร 0-2281-9112
0-2297-5796
91605
  แผนกบริการและบันเทิง 0-2297-5965 91606
  แผนกอาหารและเครื่องดื่ม 0-2281-5914
0-2297-5839
91607
  แผนกที่พักแรม 0-2282-9139
0-2297-5797
91611
91604
  แผนกประชาสัมพันธ์ 0-2281-2588 91616
  นายทหารการเงิน 0-2297-5801 91610
  นายทหารจัดซื้อ 0-2297-5835 91602
  ห้องสมุด 0-2297-5963 91612
10 กองการณาปนกิจ  (ตู้กลาง) 0-2654-7400 98784
  พ.อ.นรชัย  ภวเวส
ผู้อำนวยการ
7444
0-2282-1777
  รองผู้อำนวยการ 7411
0-2281-6620
  ธุรการและกำลังพล 6416
6405
6424
  ส่งกำลัง 7422  
  แผนกสมาชิก
- ตรวจสอบชำระเงิน
- ถอนสภาพ / คืนสภาพ
- รับสมัคร / เปลี่ยนแปลงข้อมูล
- ตรวจสอบข้อมูล
- รับแจ้งถึงแก่กรรม
6403 - 06
6404 - 08
6472 - 79
6491
9477 - 80
6193 - 94
 
  แผนกพิธี
- ส่วนควบคุมณาปนสถาน
- ส่วนควบคุมสุสาน
6448 - 49
6451
6451
 
  แผนกการเงิน
- ส่วนบัญชีและตรวจสอบ
6434
6437
7433